CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

Najbliższy termin: 
Cena

 

 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOLENIE „SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020”?

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

Jakie masz możliwości pozyskania dofinasowania na własne projekty i pomysły i dla Twojego pracodawcy?
Jakie są kierunki i zasady dofinansowania?
Jak możesz skutecznie napisać wniosek i przygotować dokumenty, aby Twój projekt miał szanse realizacji ze wsparciem unijnym?
Jakie programy będą dostępne do roku 2020 – wykorzystanie szans jakie dają najbliższe lata.

Zapraszamy na autorskie szkolenie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  wprowadzające w kluczowe zagadnienia związane z aplikowaniem o fundusze unijne w aktualnej perspektywie finansowej.
Szkolenie jest przygotowane w oparciu o aktualnie dostępne dokumenty programowe, akty prawne i wytyczne.
Nasi eksperci-praktycy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych wskażą główne kierunki wspierane przez UE, zasady i podmioty, które z tego wsparcia mogą skorzystać oraz który podpowie jak skutecznie aplikować o środki UE przeznaczone na lata 2014-2020.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU!

 • poznasz kluczowe zagadnienia związane z aplikowaniem o fundusze unijne,
 • otrzymasz całościowy pogląd na to, jaką wiedzę powinieneś uzupełnić, aby zajmować się projektami unijnymi w okresie 2014-2020,
 • zapoznasz się ze studiami przypadków oraz uzyskasz rady do twojej codziennej pracy,
 • dowiesz się, gdzie szukać potrzebnych informacji,
 • przedyskutujesz swoje problemy zawodowe z ekspertami-praktykami z kilkunastoletnim doświadczeniem
 • w projektach unijnych,
 • nauczysz się jak dobrać odpowiedni program dla danego projektu.

 

JAKĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI BĘDZIESZ POSIADAŁ PO SZKOLENIU?

Wiedza:

 • główne założenia perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz kierunki zmian w zakresie funduszy unijnych, wynikające z właściwych rozporządzeń UE oraz aktów prawnych prawa krajowego, jak również
 • w projektach PO/RPO dofinansowywanych z Unii Europejskiej,
 • rodzaje programów operacyjnych oraz główne obszary wsparcia i kierunkowe zasady z nimi związane na lata 2014-2020,
 • główne założenia programów operacyjnych na lata 2014-2020 i możliwe źródła dofinansowania,
 • dla przedsiębiorstw,
 • zasady realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020, w tym dotyczące ponoszenia i rozliczania wydatków oraz kontroli,
 • cykl życia projektu unijnego,
 • wskazówki co do sprawnej realizacji projektów.

Umiejętności:

 • samodzielnie poruszać się po dokumentach unijnych,
 • samodzielnie odnaleźć konkurs, w który Twój projekt się idealnie wpisuje,
 • samodzielnie przygotować założenia planowanego projektu i wniosku o dofinansowanie,
 • zrealizować projekt tak, aby wszystkie wydatki były kwalifikowane.

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • dla osób, które nie mają doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych i chcą zapoznać
 • z możliwościami finansowania przedsięwzięć w ramach obowiązującej perspektywy finansowej 2014- 2020,
 • dla osób planujących pracę w zakresie funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,
 • dla osób, które aplikowały i pozyskiwały środki unijne w ramach perspektywy 2007-2013 i chcą zapoznać
 • się z nowymi zasadami obowiązującymi w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
 • dla osób planujących poszerzyć zakres wiedzy oraz przygotować się do samodzielnego pisania wniosków.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1  w godz. 9:00-15:00

Wprowadzenie w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi w perspektywie finansowej 2014-2020.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 1: Co się zmieniło w stosunku do perspektywy 2007-2013? - ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020:

 • Pakiet rozporządzeń wspólnotowych
 • Prawo krajowe
 • Wytyczne wspólnotowe oraz krajowe

Moduł 2: Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020 w tym:

 • Strategia „Europa 2020”
 • Inteligentne specjalizacje
 • Umowa Partnerstwa
 • Kontrakt Terytorialny

Moduł 3: Finansowanie projektów:

 • pomoc publiczna w projektach na lata 2014-2020,
 • sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje,
 • Montaż finansowy - poziom dofinansowania,
 • wymagany wkład własny pieniężny i niepieniężny,
 • system zaliczek dla Beneficjentów,
 • zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków,
 • okres kwalifikowalności projektów.

Moduł 4: Mapa programów na lata 2014-2020:

 • charakterystyka krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych: PO Infrastruktura i Środowisko PO Inteligentny Rozwój PO Wiedza, Edukacja, Rozwój PO Polska Cyfrowa PO Polska Wschodnia, Regionalne Programy Operacyjne Programy operacyjne na lata 2014-2020, jako źródła wparcia prowadzonej działalności,
 • przykłady projektów na lata 2014-2020: zakres wsparcia, stosowane instrumenty finansowe, poziom dofinansowania, rodzaje wydatków kwalifikowanych.

 

DZIEŃ 2 w godz. 9:00-15:00

Przedstawienie procedury i zasady wyboru projektów. Praca w systemie informatycznym służącym do składania wniosków o dofinansowanie.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 5: Procedury i system wyboru projektów:

 • instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
 • tryby wyboru projektów
 • dokumenty aplikacyjne/konkursowe
 • kryteria oceny i wyboru projektów – karta oceny formalnej i merytorycznej
 • procedura odwoławcza

Moduł 6: Przygotowanie projektu:

Praca warsztatowa na przykładowym projekcie, z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji konkursowej – „ od pomysłu do projektu”

 • pomysł a źródło finansowania – gdzie szukać informacji o ogłaszanych konkursach,
 • tworzenie części opisowej i finansowej wniosku w systemie do składania wniosków,
 • zasady konstruowania wskaźników produktu i rezultatu
 • budżet projektu
 • trwałość projektu
 • zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE
 • promocja projektu
 • wymagane załączniki - Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji konkursowej.

 

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenia prowadzone są nowoczesnymi, aktywnymi metodami partycypacyjnymi z wykorzystaniem doświadczenia zawodowego wykładowcy.
Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu można wyróżnić: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadków, warsztat, praca na komputerze.

 

DLACZEGO WYBRAĆ INKUBTAOR:

Nasze szkolenia realizowane są wg Standardów Krajowego Systemu Usług oraz normy ISO PN-EN 9001:2009. Proponowane dla Państwa szkolenie przygotowaliśmy bazując na pracy na „żywym organizmie”, tzn. sami przygotowujemy dla przedsiębiorstw, dla samorządów i dla samego Inkubatora projekty zgłaszane do konkursów unijnych zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym jak i unijnym. Na co dzień spotykamy się z problemami związanymi z rozliczeniem projektów. W związku z czym, wiemy jak skutecznie napisać projekt, który ma szansę otrzymać dofinansowanie, a co najważniejsze nie przysporzy wiele trudności w jego rozliczaniu. Kluczowy jest dla nas efekt, dlatego naszą ofertę opieramy o zespół ekspertów i profesjonalną organizację.
Po szkoleniu będą mogli Państwo skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji z zakresu ujętego w szkoleniu w wymiarze 2h.

 

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE UCZESTNIKÓW: Szkolenie będzie prowadzone od podstaw, w związku z czym nie ma konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

WIELKOŚĆ  GRUPY: Maksymalnie 12 osób

MIEJSCE: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

CENA: 980 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 980 zł brutto).