POMOC PUBLICZNA w Nowej Perspektywie Finansowej

NAJBLIŻSZY TERMIN: 

CENA:

 
(brutto)

Cel: Celem szkolenia jest  nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznania sytuacji, w których występuje pomoc publiczna, stosowania przepisów pomocy publicznej, poznanie krajowych i wspólnotowych regulacji na temat pomocy publicznej, polityki konkurencji, form i celów pomocy publicznej, rodzajów pomocy publicznej, sposobu sprawowania nadzoru i kontroli pomocy publicznej.

Potrzeba, której szkolenie ma wyjść naprzeciw:

Szkolenie pomoże odpowiedzieć na najważniejsze pytania:
•    jak w praktyce analizować przypadki występowania pomocy publicznej w nowej perspektywie,
•  jakie jest zakres uregulowań w tym zakresie: pułapy pomocy, zasady kumulacji oraz metody wyliczania dopuszczalnej wielkości pomocy,
•    jakie są obowiązki podmiotów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy publicznej.
Umożliwi to skuteczne identyfikowanie przypadków występowania pomocy publicznej jak i jej udzielanie zgodne z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.

Cel:

Celem szkolenia jest  nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznania sytuacji, w których występuje pomoc publiczna, stosowania przepisów pomocy publicznej, poznanie krajowych i wspólnotowych regulacji na temat pomocy publicznej, polityki konkurencji, form i celów pomocy publicznej, rodzajów pomocy publicznej, sposobu sprawowania nadzoru i kontroli pomocy publicznej.

Czas trwania:

Zajęcia trwają w godzinach od 9.00 - 15:00
konsultacje od godz. 12:30

Skrócony program ramowy:

Zagadnienia ogólne - pojęcie pomocy publicznej:

 • pojęcie pomocy publicznej w oparciu o art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
 • przesłanki występowania pomocy publicznej
 • pomoc zgodna z zasadami wspólnego rynku,
 • dopuszczalność pomocy publicznej
 • definicja przedsiębiorcy

Uregulowania prawne dot. pomocy publicznej - przykładowe akta prawa unijnego, zgodnie z którymi udzielana jest pomoc

 1.    Wyłączenia blokowe – NOWE! Rozporządzenie Komisji (UE) (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1) (zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia)
 • Pomoc regionalna
 • Pomoc dla MŚP
 • Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
 • Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
 • Pomoc szkoleniowa
 • Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
 • Pomoc na ochronę środowiska
 • Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
 • Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
 • Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
 • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
 • Pomoc na infrastrukturę lokalną
 1.    pomoc de minimis – NOWE! Rozporządzenie KE (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia),
 • definicje, zakres stosowania, pułapy, limity, koszty kwalifikowalne,
 • pomoc de minimis a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis
 • zasada kumulacji pomocy de minimis
 • zaświadczenia o udzielaniu pomocy de minimis
 • definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębior
 • pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 1. Nowa mapa pomocy regionalnej - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020

Procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej:

 • procedura udzielania pomocy de minimis
 • procedura udzielania pomocy publicznej
 • procedura notyfikacji pomocy Komisji Europejskiej
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów udzielających pomocy

Miejsce:

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie będzie miało formę wykładu ilustrowanego prezentacją,  połączonego z warsztatami. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy

Uczestnicy:

Pracownicy instytucji zaangażowanych w udzielanie pomocy publicznej w ramach poszczególnych programów operacyjnych, pracownicy instytucji doradczych, beneficjenci pomocy publicznej i inne osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Ilość osób w grupie: max 12 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego powyżej oraz uiszczenie opłaty przed szkoleniem, w kasie Inkubatora lub na konto: BZ WBK 78 1090 2037 0000 0001 1906 2937, gdzie w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz tytuł szkolenia. .
• Aby szkolenie się odbyło muszą zgłosić się min 4osoby
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem 032 342 22 30 wew.108 lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia.
• Rezygnacja w terminie późniejszym nie upoważnia Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do zwrotu opłaty.
• Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zgłaszającego z zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
• Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania z przyczyn losowych. W przypadku zaistnienia takiej wyjątkowej sytuacji, każdy z uczestników zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie i mailowo. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn losowych, Zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty w terminie 7 dni roboczych od daty jego odwołania.