23 kwietnia zapraszamy na szkolenie INNOWACJE DLA MŚP Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 środki unijne dla przedsiębiorstw

23 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00

Dzięki szkoleniu uzyskasz wiedzę w zakresie:

· ogłaszanych harmonogramów konkursów w ramach programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020;

· wymaganej dokumentacji przez instytucje ogłaszające konkurs oraz kryteriów wyboru projektów;

· zasad realizacji wspólnych projektów we współpracy biznesu i nauki;

· instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020

· oceny możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w latach 2014-2020;

· poznania kierunków i zasad dofinansowania projektów w latach 2014-2020.

· samodzielnego poruszania się po nowych dokumentach związanych z funduszami europejskimi;

 

Zajęcia trwają w godzinach od 9.00 do 14:00

PROGRAM:

Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020

a.  Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania.

b.  Gdzie pozyskać informacje na temat programów pomocowych?

c.  Najważniejsze dokumenty dotyczące regionalnych oraz krajowych programów na lata 2014-2020.

d.  Planowane do ogłoszenia konkursy analiza kryteriów wyboru projektów.

e.  Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych.

Nowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020

Nowe Programy Operacyjne 2014-2020 – przykłady projektów możliwych do zrealizowania przez przedsiębiorstwa w ramach:

  1. PO Polska Cyfrowa
  2. PO Inteligentny Rozwój
  3. PO Infrastruktura i Środowisko
  4. PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
  5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  6. Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020
  7. Programy Komisji Europejskiej

Najważniejsze zmiany w prawie funduszowym na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020, czyli jak skutecznie aplikować o środki.

1. Rodzaje projektów i typy beneficjentów.

2. Poziom dofinansowania.

3. Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich i infrastrukturalnych.

4. Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy.

5. Typy Beneficjentów.

6.  Zasady i kryteria wyboru projektów.

7.  Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem.

8.  Tryby wyboru projektów.

9.      Kryteria oceny i wyboru projektów.

10.  System zaliczek dla Beneficjentów: dotacje, pożyczki, gwarancje.

11.  Montaż finansowy z wielu źródeł.

12.  Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany.

13.  Trwałość projektu - istotne zmiany.

14.  Zaostrzenie kontroli projektów.

15.  Szersze wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej.

Pomoc publiczna w nowym okresie programowania – najważniejsze informacje i zmiany

·  Cele na nowy okres programowania – beneficjenci i rodzaje projektów.

·  Nowe katalogi wydatków kwalifikowanych.

·  Nowa metodologia wyliczania intensywności wparcia.

·  Nowa definicja efektu zachęty.

·  Nowa mapa pomocy publicznej oraz regionów kwalifikujących się do wsparcia.

Miejsce szkolenia: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

Metody:

- wykład ilustrowany

- prezentacja

- doradztwo indywidualne

Adresat:

Szkolenie jest kierowane do właścicieli i pracowników firm zainteresowanych omawianą podczas szkolenia problematyką.

Sylwia Antoszczak - Specjalista z bogatym doświadczeniem zawodowym dotyczącym m.in.: koordynacji realizacji projektów unijnych, pomocy publicznej w zakresie jej identyfikacji oraz zasad udzielania.  W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ, EWT w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracowała w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w najskuteczniejszych instytucjach otoczenia biznesu oraz organizacjach pozarządowych. Master Business Trainer posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług doradczych zarówno dla biznesu jak i instytucji publicznych. Ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz w dziedzinie zarządzania projektami, posiadacz certyfikatu PRINCE2® Foundation. Pracuje jako Menadżer ds. projektów oraz jako doradca i trener w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Cena:  100 zł netto

 

 

 

REJESTRACJA

 

KONTAKT:

Alina Sabuda
Specjalista ds. Marketing i PR
tel.: 32 / 342 22 30 w. 104
a.sabuda@inkubatorrudzki.pl

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska

tel.: (+48) 32 342 22 30
www.inkubatorrudzki.pl
info@inkubatorrudzki.pl