Polityka jakości

Polityka Jakości

Polityka Jakości

w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Naszą misją jest tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na rzecz wzrostu gospodarczego i społecznego. W Polityce Jakości dążymy do budowania zaangażowania pracowników w rozwój przedsiębiorstwa tak, aby każda świadczona usługa spełniała oczekiwania klienta, prowadząc do trwałego wzrostu jego satysfakcji ze współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Nasze motto:

„Profesjonalizm i zaangażowanie budują naszą jakość”

Mamy świadomość jak wielkim wyzwaniem w dzisiejszej zmienności otoczenia biznesowego jest rozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, które stają się dla nas zobowiązaniem. Dlatego staramy się wypełniać je w zgodzie z naszą misją, poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz naszych wewnętrznych wymagań.

Polityka Jakości Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ma na celu utrzymywać i doskonalić system zarządzania jakością wg ISO 9001, metodą ustawicznego doskonalenia, traktowanego jako droga do utrzymywania przewagi konkurencyjnej oraz podnoszenia wartości i wizerunku firmy.

Realizacja polityki jakości opiera się na stosowaniu w przedsiębiorstwie następujących paradygmatów nowoczesnego przedsiębiorstwa, wytyczonych przez prof. A. Blikle w książce „Doktryna Jakości”:

1. Droga do jakości wiedzie przez koncentrowanie się na procesach, a nie na produktach. Rozumiemy, że jakości nie osiąga się przez eliminację produktów wadliwych, ale przez eliminację źródeł i przyczyn powstawania wad.
2. Narzędzia motywacyjne opierają się przede wszystkim na mechanizmach godnościowych jako znacznie silniejszych od mechanizmów odwołujących się do korzyści. Pracownik przestaje być „zasobem ludzkim”, a staje się partnerem. Wyraża to podmiotowy, a nie przedmiotowy stosunek do człowieka.
3. Zarządzanie finansami opiera się na prognozach finansowych, które nie są traktowane jako kontrakty do bezwzględnego wykonania, ale jako narzędzia nawigacji w warunkach ciągłej zmiany.
4. Struktura zarządcza nie jest jedynie hierarchiczną strukturą podległości służbowej, ale jest oparta na dwóch relacjach: niehierarchicznej relacji dostawca-odbiorca (model procesowy) i hierarchicznej relacji uczeń – mentor (model zarządzania wiedzą). Myślenie o strukturze przedsiębiorstwa w kategoriach „kto komu podlega”, zastępuje myślenie w kategoriach „kto kogo wspomaga” usługami, narzędziami i wiedzą oraz „kto komu przekazuje swoje oczekiwania jakościowe”. Rolę bieżących poleceń przejmują na siebie procedury, instrukcje i standardy powstające we współpracy wszystkich wykonujących je pracowników.
5. Komunikacja jest oparta na elektronicznym systemie zarządzania oraz wykorzystuje platformy cyfrowe. Każdy pracownik ma dostęp do systemu, a więc do informacji oraz do dokumentów i wie czego się od niego oczekuje i jaką ma odpowiedzialność.

Nasza polityka jest spójna z kierunkiem strategicznym, oparta o misję oraz wartości,  i stanowi ramy do ustalania celów ilościowych i jakościowych, tak aby dostarczać Klientom najwyższej jakości usługi. Powyższe paradygmaty i cele realizujemy między innymi poprzez:

  • spełnianie wymagań wszystkich zainteresowanych stron,
  • świadomy dobór partnerów biznesowych,
  • bieżące monitorowanie i doskonalenie procesów,
  • budowanie i rozwijanie kompetencji pracowników,
  • racjonalną gospodarkę zasobami,
  • minimalizowanie ryzyk i wykorzystywanie szans.

Ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach naszej działalności jest wpisane w nasze innowacyjne podejście do biznesu. Dlatego realizowanie niniejszej polityki opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach naszej firmy.

Prezes Zarządu deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów oraz pełne zaangażowanie dla, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Do pobrania: