Aktualności

Nabór wniosków do projektu dot.eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków do projektu „Wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych”
(Poddziałanie 8.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23)