Kolejny konkurs na wsparcie dla przedsiębiorców!

Informacje o naborze

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 90 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości w zakresie  przygotowania merytorycznego wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Kontakt:

Sylwia Antoszczak
e-mail: s.antoszczak@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 105

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36 
41-703 Ruda Śląska 

tel.: (+48) 32 342 22 30 
www.inkubatorrudzki.pl
info@inkubatorrudzki.pl