Aktualizacja listy osób biorących udział w projekcie.

W związku z rezygnacją jednego z uczestników projkektu, poniżej zamieszczamy aktualne listy uczestników. 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.