Szansa na (samo)zatrudnienie

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

WYNIK REKRUTACJI DO PROJEKTU- ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Wyniki zakończenia procesu rekrutacji przeprowadzonego w dniach od 10.03.2021r do 30.04.2021 r. do udziału w projekcie "Szansa na (samo)zatrudnienie" - ścieżka szkolenowa realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

NABÓR DO ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu  „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z dniem 30.04.2021 r. z powodu wyczerpania limitu miejsc dla mężczyzn.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Zgodnie z par. 10 pkt. 1 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zakres obowiązków informacyjnych jest uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i może obejmować oznaczenie zakupionego z dotacji sprzętu i wyposażenia, oznaczenie strony internetowej nowopowstałego przedsiębiorstwa, czy oznaczenie miejsca / pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

Strony