Dofinansowanie na targi i wystawy

Sfinansuj swoje uczestnictwo na targach i wystawach międzynarodowch odbywających się zarówno w kraju jak i za granicą.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO WSL 2014-2020 typ projektu Realizacja strategii internacjonalizacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Kwota dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania 50,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 17 177 600,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 4 000 000,00
Data określenia wartość w PLN 2019-04-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,2944 PLN         

Terminy:
Składanie wniosków 2019-06-26 do 2019-07-31 (do godziny 12:00:00)
Rozstrzygnięcia konkursu marzec 2020 / I kwartał

Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów