DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „Szansa na (samo)zatrudnienie”

Dokumenty rekrutacyjne oraz wytyczne do projketu „Szansa na (samo)zatrudnienie”
Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 09.09.2020 r. (o godz. 8:00), a zakończy w dniu 22.09.2020 r. (o godz. 15:00).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,
osobiście - ze względu na COVID-19 Kandydat do projektu będzie mógł zostawić dokumenty rekrutacyjne w zamkniętej i specjalnie oznaczonej (zgodnie z opisem w pkt. 8 Regulaminu) kopercie w recepcji budynku przy ul. Karola Goduli 36 w Rudzie Śląskiej - w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,
elektronicznie - można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej odbywać się będzie tylko drogą elektroniczna lub telefoniczną. Biuro Projektu jest czynne: poniedziałek i środa: 10:00 - 18:00; wtorek, czwartek i piątek w godz.8:00 - 16:00.
    
Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć wyłącznie - Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 2,
    
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu (ŚCIEŻKA DOTACYJNA).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz następującymi załącznikami do Regulaminu (załączniki dostępne do pobrania w dole strony):

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerami tel.: +48 798 154 546, +48 798 154 559, +48 603 114 474, adres e-mail: a.karas@inkubatorsl.pls.antoszczak@inkubatorsl.pla.sabuda@inkubatorsl.pl

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, działanie: Poddziałanie 7.4.2 Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020