Dotacja dla branży turystycznej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłasza konkurs, którego celem jest wsparcie mikroi małychprzedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III.  Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

Kto i na co może dostać dofinansowanie
Mikro i małe przedsiębiorstwa.

prowadzące w przeważającej (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego:
•49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany –obsługa wyciągów narciarskich;
•55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
•55.20.Z -Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
•55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
•56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
•56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
•56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
•56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
•56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
•77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
•79.11.A Działalność agentów turystycznych;
•79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
•79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
•79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
•79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
•79.90.C Pozostała działalność usługowa wzakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
•82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
17 000 000,00

Termin:
2021-04-30 (od godziny 08:00:00) - 2021-05-18 (do godziny 12:00:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu
PAŹDZIERNIK 2021, IV kwartał 2021

Szczegółowe informację oraz dokumety:
https://scp-slask.pl/lsi/nabor/543

Informacje na temat konkursów/rundy konkursu można uzyskać:
•pod numerem telefonu: +48 32743 91 71 lub 32743 91 77
•za pośrednictwem poczty elektronicznej: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl