INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informujemy o:
1) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, którą jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) w ramach projektów są przetwarzane następujące kategoriach danych osobowych; imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nr PESEL
3) fakcie, iż administratorem ich danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@miir.gov.pl;
4) celu przetwarzania danych osobowych, którym jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu; 
5) prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania; 
6) prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
7) jedynym podmiotem, który przetwarza dane osobowe jest Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,, info@inkubatorsl.pl, 32 342 22 30;