INFORMACJA „Dotacja na start w biznesie”

Informujemy, że w wyniku naboru Formularzy rekrutacyjnych do projektu "Dotacja na start w biznesie" wpłynęło 218 formularzy z czego 127 zostało złożonych przez kobiety.

W związku z licznymi pytaniami odnośnie zabezpieczenia środków finansowych, które możecie Państwo otrzymać w ramach projektu "Dotacja na start w biznesie", informuję, iż zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI par. 7 pkt. 10
 

Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania przez UP warunków umowy w rodzaju oraz terminie określonym w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. Wybór formy zabezpieczenia należy do UP, który składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to w szczególności:
a)    weksel własny,
b)    weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
c)    poręczenie,
d)    gwarancja bankowa,
e)    zastaw na prawach lub rzeczach,
f)    blokada rachunku,
g)    akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Państwo jako zabezpieczenie wybieracie jedną z ww. form, jednak zastrzegamy, że w przypadku wyboru formy z pkt. a., koniecznym będzie wybranie dodatkowej formy zabezpieczenia spośród b-g.

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest poręczenie minimum 1 poręczyciela, który spełnia następujące warunki (w przypadku kilku poręczycieli, muszą oni łącznie spełniać warunki):
a)    osoba fizyczna w wieku do 67 lat,
b)    nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
c)    uzyskujący miesięcznie minimum 2.800,00 zł brutto z tytułu:
-    pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub
-    prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest
w stanie likwidacji lub upadłości, lub
-    posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Biznesplanu.

Pełen regulamin przyznawania środków dostępny jest tutaj: http://inkubatorsl.pl/regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-w-ramac...

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Koordynator: Aleksandra Karaś– tel. +48 798 154 546, e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl   
Asystent koordynatora: Joanna Korzeb – tel. tel.:+48 535 088 047, e-mail: j.korzeb@inkubatorsl.pl