NHZ - Nowe horyzonty zawodowe

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie Projekt „NHZ - Nowe horyzonty zawodowe”
 

Projekt ma na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie.

DLA KOGO?

• zamieszkujących w Bytomiu,
• zwolnionych z przyczyn zakładów pracy (restrukturyzacja)
• znajdujących się w okresie wypowiedzenia z przyczyn zakładów pracy (restrukturyzacja)
• szczególnie preferowane są osoby, dotychczas zatrudnione w MŚP lub jednostkach organizacyjnych spółek węglowych z woj. śląskiego lub ich kooperantów z woj. śląskiego

 

 

CO MOŻNA UZYSKAĆ?

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Wsparcie psychologiczne – konsultacje indywidualne
 • Warsztaty „Rozmowa o pracę”
 • Szkolenia komputerowe
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe w zakładach pracy
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Dotacja na działalność gospodarczą w wysokości 25 533,5 tys. zł wraz ze wsparciem pomostowym w wys. 2 100,00 brutto, przez okres 6m-cy (z możliwością przedłużenia do 12 m-cy)

 

WARUNKI
Grupa docelowa to 47 osób, z której 17 założy działalność gospodarczą po spełnieniu co najmniej jednego warunku:j

 • jest osobą z niepełnosprawnością
 • jest osobą po 50 roku życia
 • jest kobietą
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach
 • jest osobą powyżej 30 roku życia

 

POTRZEBNE DOKUMENTY

• zgłoszenie
• świadectwo pracy
• wypowiedzenie umowy
• zaświadczenie urzędowe o bezrobociu i/lub niepełnosprawności
• uprawnienia dop. oświadczenia dot. pozostałych kryteriów
• u osób z niepełnosprawnością (OzN) - wizyta w domu

REKRUTACJA

w II turach 2-tygodniowych w ciągu miesiąca (w II turze również osoby z listy rezerwowej I tury)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-11-2018 - 31-10 -2020

 

 

KONTAKT:

JOANNA GAJEWSKA
tel.:32/810 10 97
e-mail: j.gajewska@bari.bytom.pl

 

*Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich spełniających kryteria dostępu bez względu na płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, wyznanie, poziom wykształcenia czy zamożności. Wizualizacja na stronie www projektu oraz w materiałach promocyjnych została przygotowana bez sugerowania stereotypowego przypisania ról kobiet i mężczyzn oraz w sposób zachęcający do uczestnictwa w projekcie osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy jak m.in. osoby niepełnosprawne. Beneficjent zapoznał personel z zasadami równościowego zarządzania projektem oraz zobowiązał do ich stosowania