OTRZYMALIŚMY NOWY PROJEKT

Z radością informujemy, iż Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Szansa na (samo)zatrudnienie”.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Szansa na (samo)zatrudnienie” w ramach 7.4.2. Outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie poprzez wsparcie 30 pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z woj. śląskiego, w nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu/poszerzeniu posiadanych kwalifikacji i dostosowaniu ich do potrzeb lokalnego rynku pracy lub w podjęciu samozatrudnienia w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2022r.

Projekt obejmuje wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa, warsztaty aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy, przyznanie środków finansowych na rozwój działalności, a także finansowe wsparcie pomostowe przez 6/12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gosp.

Zakładany efekty w projekcie to 30 miejsc pracy utrzymanych/utworzonych dzięki kompleksowemu wsparciu realizowanemu w ramach projektu.

Otrzymane dofinansowanie: 1 696 505,88 zł.