POWIATOWY URZĄD PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ OGŁASZA TERMIN NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza tegoroczny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Pula środków do rozdysponowania dla rudzkich pracowników to w tym roku 780,00 tys. zł

TERMIN NABORU: 04.02.2020r.(od godz. 08:00) - 05.02.2020r. (do godz.14:00)  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków określa Regulamin.

DLA KOGO:
Wsparcie ze środków KFS w 2020 roku będzie przyznane Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone minimum w jednym z przyjętych priorytetów wskazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;

5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju;

6.  wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Wniosek wraz z załącznikami (zgodnie z obowiązującym wzorem) można złożyć w formie:

1. papierowej – osobiście - w pokoju nr 1 Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16,

lub 

2. elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą platformy (przez ePUAP).

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

a)  bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym

lub

b)  podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek złożony w formie papierowej musi być opatrzony podpisem złożonym na wniosku oraz wszystkich załącznikach przez Pracodawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:

1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6. plany dotyczącego dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z  uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wszelkich informacji dotyczących naboru w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
udzielają Pracownicy Urzędu dostępni pod nr tel.: 32 771 59 12 oraz  32 771 59 17.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty.