Pożyczki na start

„Pożyczki na start” udzielana przez Bielskie Centrum Przedsiębiorczości preferencyjna minimalnie oprocentowana pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowana z Funduszy Europejskich.

Warunki finansowe pożyczki na start

 • Maksymalna kwota udzielanej pożyczki wynosi 120 000 zł
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,25%,
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat (84 miesiące), przy karencji w spłacie rat do 12 miesięcy.
 • Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo – inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • Unijna Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym,
 • Brak opłat związanych z udzieleniem oraz standardową obsługą pożyczki,
 • Udzielenie pożyczki nie wymaga posiadania wkładu własnego.

Kto może się ubiegać o pożyczkę na start?

O wsparcie pożyczki na start MOGĄ ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 • planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,
 • są bezrobotne, bierne zawodowo, pracują na umowach krótkoterminowych lub za minimalne wynagrodzenie
 • ubogie pracujące,
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno -prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

Na jakie cele można przeznaczyć pożyczkę na start?

 • adaptację, remont, modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 pkt. 4 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Pożyczka na Start),
 • pozyskanie oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 • nabycie surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki
 • bieżące koszty działalności gospodarczej (np. czynsz, księgowość, paliwo, media)

WARUNKI UZYSKANIA POŻYCZKI NA START

 • realny pomysł przedsięwzięcia,
 • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia (hipoteka nieruchomości, poręczenia, zastaw)
 • podstawą ubiegania się o wsparcie pożyczkowe jest złożenie kompletu dokumentów, na które składają się:
  • wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • biznes plan wg wymaganego wzoru
  • zaświadczenie z UP z okresem rejestracji jako osoby bezrobotnej / poszukującej pracy lub zaświadczenie z ZUS  druk US-7  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP,  osoby biernej zawodowo (emeryt, rencista, urlop wychowawczy), osoby ubogiej pracującej
  • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie pożyczki
  • pozostałe załączniki

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegółowych informacji udziela Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Kontakt:

Sylwia Antoszczak - Galasińska - Menadżer ds. Projektów 
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl