Projekt „Praca się opłaca”

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Praca się opłaca”, który obejmuje m.in. refundację wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników. Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie.

 

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, z woj. śląskiego, poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, dostosowaną do zidentyfikowanych trudności i barier Uczestników projektu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:
1.
osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
2. pozostające bez pracy,
3. osoby o niskich kwalifikacjach,
czyli maksymalnie wykształcenie średnie,
4.  z województwa śląskiego.

 

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:
1. Profesjonalne doradztwo zawodowe 
-  dzięki któremu lepiej zrozumiesz samego siebie w odniesieniu do obszaru aktywności zawodowej, tak aby umożliwiać/ ułatwić wybór nowego zawodu, zmianę pracy lub osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego,
2. Pośrednictwo pracy - kompleksowe wsparcie w procesie poszukiwania pracy,
3. Warsztaty kompetencji miękkich/społecznych – dzięki którym nabędziesz niezbędne kompetencje interpersonalne oraz będziesz umiał je wykorzystać w procesie poszukiwania pracy i w miejscu pracy (asertywność, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, stres)
4. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, dzięki którym uzyskasz uznany w branży certyfikat – dostosowane do potrzeb Twoich i pracodawcy,
5. Ubezpieczenie NNW,
6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
7. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,

8. Stypendium szkoleniowe nawet do 881,00 zł  (liczba godzin szkoleniowych od których uzależniona jest wysokość stypendium, będzie zależała od wybranej tematyki i zakresu szkolenia),
9. Pracę na umową o pracę, w tym wynagrodzenie nawet do 5.568,59 zł brutto [1].
10. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 4.500,00 zł netto.

[1] Wynagrodzenie obejmuje również składki ZUS płacone przez pracodawcę i jego wysokość uzależniona jest od branży w której będziesz podejmował zatrudnienie.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRACODAWCĄ I JAKIE SĄ JEGO OBOWIĄZKI:

1. Pracodawca z sektora prywatnego, z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych
2. Musi zostać zachowany wymóg osiągnięcia wzrostu netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy (zakaz finansowania bieżącego zatrudnienia).
3. Musi zostać zachowany wymóg zatrudnienia pracownika przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu udzielania wsparcia w ramach projektu na minimum pół etatu.

 

Beneficjent projektu: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. K. Goduli 36.
Całkowita wartość projektu: 2 242 843,14 zł
Wartość dofinansowania UE: 2 130 700,98 zł

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

O terminie naboru oraz kolejnych informacjach na temat projektu będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

 

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Koordynator: Sylwia Antoszczak – Galasińska – tel. 032 342 22 30 wew. 103, e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl

Asystent koordynatora: Aleksandra Karaś– tel. 032 342 22 30 wew. 111, e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl   

Specjalista ds. rekrutacji: Alina Sabuda – tel. 032 342 22 30 wew. 104, e-mail: a.sabuda@inkubatorsl.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.