RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT "NEW WAYS - New Teachers for New Competencies: Entrepreneurship, network and communication"

Realizowanego w ramach programu Erasmus+
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Mobilność kadry edukacji dorosłych

STRESZCZENIE PROJEKTU

Projekt pn. NEW WAYS - New Teachers for New Competencies: Entrepreneurship, network and communication był adresowany do trenerów, menadżerów Śląskiego Klastra ICT i Multimediów prowadzących spotkania networkingowe. Celem głównym projektu była profesjonalizacja realizowanych przez nich szkoleń dla wszystkich grup odbiorców tj. przedsiębiorstwa, klastry, osoby zakładające działalność gospodarczą, osoby chcące zwiększyć swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Pozostałe cele projektu to:

 • wymiana doświadczeń w zakresie nowych form wspierania klastrów oraz przedsiębiorczości,
 • rozwój partnerstwa międzynarodowego w zakresie wzajemnego transferu wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalizacji szkoleń
 • możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego, przyswojenia nowego słownictwa,
 • podniesienie kompetencji międzykulturowych uczestników projektu.

Powyższe cele odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu: m.in.

 • lepsze opanowanie umiejętności przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń,
 • konieczność wzmocnienia kompetencji związanych z metodyką prowadzenia szkoleń,
 • wzrost umiejętności komunikacyjnych,
 • wzrost kompetencji w zakresie networkingu.

 

W związku z powyższym niniejszy projekt:

 • umożliwił poznanie przez uczestników projektu metod i narzędzi przekazywania posiadanej wiedzy co przyczyni się do większej atrakcyjności oferowanych szkoleń;
 • przyczynił się do wzrostu umiejętności i wiedzy osób zaangażowanych w proces szkoleniowy z zakresu przedsiębiorczości, sieci i innowacyjności, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia przedsiębiorczości w regionie,
 • zwiększył liczbę kompetentnych trenerów,
 • wzbogacił już posiadaną wiedzę trenerów o elementy networkingowe, które przyczynią się do lepszego zarządzania i administrowania Śląskim Klastrem ICT i Multimediów HubClub,
 • wzbogacił umiejętności interpersonalne, co umożliwi rozszerzenie zakresu oferowanych usług
 • szkoleniowych.

W codziennej pracy pracownicy Inkubatora identyfikują problem jakim jest niski wskaźnik networkingu,

innowacyjności i przedsiębiorczości na Śląsku. Duże uprzemysłowienie górnej części regionu, obecność wielu fabryk i zakładów przemysłu ciężkiego, ugruntowało w społeczeństwie poczucie przynależności do klasy robotniczej. Szerzenie ducha przedsiębiorczości wymaga nie tylko przekazania wiedzy tematycznie związanej z biznesem, ale także mentalne przygotowanie do zaistnienia w świecie biznesu.

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON w 2013 r. wyniosła 365 tys., a więc o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wśród nowo powstających firm przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ponad 80 proc.) (raport "Przedsiębiorczość w Polsce", Ministerstwo Gospodarki) natomiast stopa bezrobocia na koniec stycznia 2015r. wynosi 10% w województwie śląskim, stale utrzymuje się na wysokim poziomie. (WUP Katowice).

Sposób wpływu na te tendencje to coraz lepsze i efektywniejsze wsparcie powstawania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz MSP, które tworzą 99,8% miejsc pracy w gospodarce (2011r. Raport o stanie

sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP). Takie wsparcie oferuje Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, a opisane w tym projekcie działania pozwolą na świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych m.in. w obszarze przedsiębiorczości, networkingu i innowacyjności.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości stale poszukuje nowych możliwości w zakresie wspierania przedsiębiorczości i innowacji w naszym regionie. Dostępne praktyki często okazują się mało skuteczne.

Dlatego tak ważna jest dla uczestników projektu jest wymiana doświadczeń przede wszystkim z partnerem, posiadającym bogate doświadczenie w rozwiązaniach z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, networkingu.

Szereg szkoleń jakie Inkubator prowadzi, dzięki doświadczeniu partnerów zagranicznych może zmienić swoją strukturę, zastępując tradycyjne metody, metodami innowacyjnymi.

 

Partnerzy w projekcie:

AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (IDEC S.A. ) – Grecja
ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE – Portugalia
Skupina Primera d.o.o. – Słowenia

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA