RODO w mikro firmie - Program warsztatów dla Właścicieli i Menedżerów mikro-firm

RODO w mikro firmie to Program edukacyjno-praktyczny dedykowany mikroprzedsiębiorstwom. Program jest skoncentrowany na budowaniu świadomości prawnej Właścicieli i Kadry mikroprzedsiębiorstw w obszarze przepisów o ochronie danych osobowy oraz na doskonaleniu umiejętności wdrożeniowych. Udział w Programie zapewnia Uczestnikom zrozumienie wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz umożliwia samodzielne przeprowadzenie procesu dostosowania.

Odbiorcy i cele Programu

Program warsztatów jest przeznaczony dla Właścicieli i Menedżerów micro-przedsiębiorstw, którzy dostrzegają strategiczne znaczenie aspektu zgodności z prawem w kształtowaniu stabilnej konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na ryzku oraz wzmocnieniu jego marki poprzez budowanie społecznego zaufania.

Program na celu ułatwić Właścicielom i Menedżerom micro- przedsiębiorstw dostęp do niezbędnego zasobu wiedzy i adekwatnych narzędzi organizacyjnych z dziedziny ochrony danych osobowych, który zapewni efektywną implementację przepisów prawa w środowisku pracy.

Korzyści dla Uczestników

Program ten stanowi doskonałą okazję, aby będąc Właścicielem lub Menedżerem, podjąć wyzwanie samodzielnego dostosowania swojego mikroprzedsiębiorstwa do wymagań prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

Będąc Uczestnikiem programu każdy ma dostęp do niezbędnego, odpowiednio dostosowanego do potrzeb odbiorców zasobu wiedzy prawnej. Każdy z Uczestników, będąc pod opieką doświadczonego specjalisty może dostosować proponowane bazowe rozwiązania do specyfiki swojego przedsiębiorstwa.

Udział w programie zapewnia dopływ nowej wiedzy opartej na doświadczeniu zgromadzonym przez prowadzących, na co dzień świadczących usługi audytorskie i doradcze. Program daje unikalną możliwość wymiany doświadczeń jego Uczestnikom, stwarza im okazję do budowania kapitału społecznego.

Co zawiera program?

3 interaktywne warsztaty z zespołem specjalistów (prawo, organizacja i zarzadzanie, ISO, IT)
• Konsultacje indywidualne - 3 pytania do Konsultanta w okresie 3 miesięcy po zakończeniu Programu
• materiały szkoleniowe
• bazowy zestaw dokumentacji Systemu ochrony danych osobowych (SODO) przeznaczony do adaptacji w przedsiębiorstwie
• case study z praktyki Inspektora Ochrony danych (IOD)/audytora/ doradcy organizacyjnego
• dostęp do międzynarodowych norm ISO związanych z problematyka ochrony danych (polska wersja językowa)
• narzędzie oceny zgodności RODO
• praktyczne narzędzia organizacyjne
• moderowana interakcja grupowa
• zaświadczenie udziału w Programie

Elementy Programu
WARSZTAT 1

Warsztat nr 1 jest kluczowym z punktu widzenia efektywności prac projektowych. Ten warsztat składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej (analitycznej i projektowej). W części teoretycznej Prowadzący wprowadzi uczestników w zagadnienie ochrony danych osobowych odwołując się do aktualnych przepisów prawnych.
W części praktycznej Uczestnicy, korzystając z narzędzi zaproponowanych przez Prowadzącego, dokonają analizy kontekstu organizacyjnego, aby prawidłowo określić status swojego przedsiębiorstwa na gruncie obowiązujących przepisów.
Następnie zostaną omówione obowiązki Administratora danych oraz Podmiotu przetwarzającego w świetle aktualnych przepisów prawnych.
Uczestnicy warsztatu będą mogli wykonać samoocenę zgodności firmy z wymaganiami RODO. Samoocena posłuży do prac analitycznych związanych z identyfikacją luk oraz projektem zmian. Ponad to Prowadzący zapozna Uczestników z autorskim bazowym kompletem dokumentacji systemu ochrony danych osobowych, który w trakcie kolejnych warsztatów będzie przedmiotem dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

WARSZTAT 2
W warsztacie nr 2 część teoretyczna będzie sprowadzona do niezbędnego minimum wymagającego wyjaśnienia poszczególnych zagadnień, nad którymi będą pracować Uczestnicy warsztatu.
Zagadnienia te dotyczą: podstaw prawnych przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem zgody, praw podmiotów danych osobowych, obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia przetwarzania regulującej realizację między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.
Uczestnicy zapoznają się z licznymi przykładami wdrożonych w innych firmach rozwiązań, wspólnie z Prowadzącym poddadzą ich krytycznej ocenie, a następnie dokonają przeglądu i optymalizacji własnego podejścia.

WARSZTAT 3
Warsztat nr 3 będzie stanowił intelektualne wyzwanie dla Uczestników Programu, gdyż w dużej części będzie poświęcony zagadnieniu ryzyka. W trakcie warsztatu Prowadzący zapozna uczestników z teoretyczną podbudową zarządzania ryzykiem (normy ISO) ze szczególnym naciskiem na ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Bazując na wyjaśnionym przykładzie, Uczestnicy pod opieką Prowadzącego przeprowadzą proces szacowania ryzyka w swoich przedsiębiorstwach. Rezultaty tej operacji zostaną odpowiednio udokumentowane i posłużą jako dowód właściwego podejścia do ochrony danych osobowych w firmie.
W trakcie warsztatu zostaną również poruszone następujące zagadnienia: wsparcie IT w zarządzaniu ryzykiem, procedura DPIA, uprawnienia organu nadzorczego, odpowiedzialność i sankcje.

 

godziny warsztatu

9.00-15.00

Warsztat nr 1 (kontekst organizacyjny, ustalenie statusu podmiotu, obowiązki na gruncie RODO, samoocena w zakresie complinace RODO, analiza luk, projekt zmian, rejestry)

15 maj 2019

Warsztat nr 2 (mechanizmy kontrolne, obowiązek informacyjny, umowy powierzenia, realizacja praw osób fizycznych)

22 maj 2019

Warsztat nr 3 (proces szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dobór środków zabezpieczających, DPIA, uprawnienia organu nadzorczego, odpowiedzialność i sankcje)

29 maj 2019

Konsultacje indywidualne (3 pytania do Konsultanta on-line)

 

Kierownik Programu /Opiekun merytoryczny / Trener Koordynator Programu Ałła Rycek

 

Cena:
Udział w Programie dla jednej osoby wynosi 1.300,00 zł + VAT
Program lojalnościowy:
Druga osoba z firmy - rabat 10% od ceny bazowej

Zapisy do 6 maja 2019

 

Kontakt: tel.: (+48) 32 / 342 22 30 
 

 

 

Do pobrania: