Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie „WARSZTATÓW Z KOMPETENCJI MIĘKKICH/SPOŁECZNYCH” w ramach projektu „Praca się opłaca".

Nr projektu WND-RPSL.07.01.03-24-03CC/18, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Termin składania ofert: do 07.10.2019 do godz. 12.00