ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „SZANSA NA (SAMO)ZATRUDNIENIE”

W związku z dużą ilością pytań odnośnie zasad składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Szansa na (samo)zatrudnienie", poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

Zgodnie z zapisami par. 7 Regulaminu Rekrutacji uczestników, poniżej zamieszczamy zasady dotyczące składania dokumentów rekrutacyjnych:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w terminie 09.09.2020 r. – 22.09.2020 r. zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu:

  1. Osobiście lub przez pełnomocnika dokumenty można składać w:
    Biurze Projektu: ze względu na COVID-19 Kandydat/tka do projektu będzie mógł zostawić dokumenty rekrutacyjne w zamkniętej i specjalnie oznaczonej kopercie zgodnie z opisem w pkt. 8 Regulaminu, w recepcji budynku przy ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska.
    Przygotowano specjalną skrzynkę na dokumenty rekrutacyjne, która będzie dostępnaw recepcji budynku w terminie naboru.
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (decyduje data stempla pocztowego)..
  3. Za pośrednictwem firm kurierskich (decyduje data wpływu do Biura projektu).
  4. Elektronicznie można przesyłać wyłącznie w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (decyduje data wpływu na adres: s.antoszczak@inkubatorsl.pl).

Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na podany adres e-mail. 

 

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

  1. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
  2. Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, parafowane na każdej stronie oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem Kandydata/tki.

Pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej odbywać się będzie tylko drogą elektroniczna lub telefoniczną. Biuro jest czynne: poniedziałek i środa: 10:00-18:00; wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00-16:00.

Osoby do kontaktu:

Sylwia Antoszczak-Galasińska:
tel.: +48 798 154 559
s.antoszczak@inkubatorsl.pl

Aleksandra Karaś
tel.: +48 798 154 546
a.karas@inkubatorsl.plu

Alina Sabuda
tel.: +48 603 114 474
a.sabuda@inkubatorsl.pl