Zgarnij dofinansowanie

Chcesz zgarnąć dofinansowanie na Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP? 
Skontaktuj się z nami.
Do 30 stycznia 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".

 

Termin, od którego można składać wnioski: 2020-01-30 (od godziny 08:00:00) - 2020-03-31 (do godziny 12:00:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: LISTOPAD 2020/IV KWARTAŁ 2020

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w typ projektu Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Ile można otrzymać?

Maksymalny poziom dofinansowania [%] 45,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 86 424 000,00

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 20 000 000,00

Data określenia wartość w PLN 2019-11-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3212 PLN

 

 

Zainteresowany? 
Skontaktuj się z nami!

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

tel.: (+48) 32 342 22 30 wewn. 111 i 109
info@inkubatorsl.pl