Zmiana w Polityce Prywatności

 

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

 

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy. Karola Goduli 36, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust.1 pkt. a,b,c oraz f- w odniesieniu do niżej wymienionych punktów: 

 

1. W celu zawarcia i realizacji umów dane przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia ich realizacji.

 

2.  W celu przedstawienia ofert usług własnych - w tym zakresie dane przechowywane będą do zakończenia umowy ze spółką.

 

3. W celu otrzymania dofinansowania na realizację zadań i celów spółki, kontroli przez organy kontrolujące właściwego wydatkowania otrzymanych środków.

 

4. W celach marketingowych - wówczas dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego.

 

5. W celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług - w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi spółce należytą realizacją zawartych z Państwem umów.

 

Państwa dane przekazywane są podmiotom, z którymi spółka współpracuje na potrzeby świadczenia usług, np. jednostce samorządu terytorialnego, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, firmom zewnętrznym współpracującym ze spółką.

 

Każdy z Państwa lub Państwa Przedstawicieli ma prawo do:

 

1. dostępu do treści swoich danych,

2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

3. przenoszenia danych,

4. wniesienia sprzeciwu,

5.cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Niniejsza informacja nie zmienia warunków umowy łączącej Strony i ma charakter czysto informacyjny z

datą wejścia w życie Rozporządzenia dnia 25 maja 2018r. Niniejsza informacja nie wymaga odpowiedzi.

 

 

 

 

    Ruda Śląska, dnia 23 maja 2018 r.