Twoja Krew Moje Życie

Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na krew:

·  Starzenie się społeczeństwa,

·  Wzrost zapadalności na nowotwory,

·  Wzrost skuteczności systemu ratownictwa medycznego,

·  Wzrost dostępności do świadczeń medycznych.

Jeżeli:

- ważysz nie mniej niż 50 kg,

- jesteś osobą pełnoletnią i nie przekroczyłeś 65 roku życia,

- jesteś gotów do uratowania komuś życia.

 

Pamiętaj:

- zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdrowy, wypoczęty i po lekkim posiłku,

- w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypij ok. 2 litry płynu,

- nie pal papierosów i nie pij alkoholu

- zgłoś się z dokumentem tożsamości

 

Po oddaniu krwi  Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje :

  • Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole,
  • Legitymacja HDK – przesyłana na adres domowy,
  • Każdy krwiodawca może bezpłatnie uzyskać  wyniki swoich badań( oznaczenie grupy krwi, morfologię , badania wirusologiczne ),
  • Posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kcal ( 8 czekolad ),
  • Nieodpłatnie Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi ( Krew-karta ) w ramach promocji wakacyjnej ( do 31.08.2013 r. ).

Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi do pojemnika z płynem konserwującym, trwa to ok. 5-10 minut.

Krew jest i zawsze była symbolem życia. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości. W wielu przypadkach jedynym ratunkiem zagrożonego życia.

Informacje – www.rckik-katowice.pl

 


W tym dniu będzie się można również zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku w Ogólnopolskim Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach  uzyskało pozwolenie na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu allogenicznych dawców szpiku- tj. na prowadzenie Ośrodka Dawców Szpiku ( ODS ), który mieści się w siedzibie Centrum Krwiodawstwa przy ul. Raciborskiej 15.

Rejestr honorowych dawców szpiku  zawiera dane osobowe wraz z wynikami badań genetycznych potencjalnych dawców szpiku. Zasoby polskich rejestrów przesyłane są  do bazy komputerowej Światowego Banku Szpiku ( Bone Marrow Donor Worldwide – BMDW ) w Leiden w Holandii. Dane osoby wpisanej do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej są zakodowane numerami  identyfikacyjnymi i pinie strzeżony. Rejestr czuwa nad bezpieczeństwem danych dawców i jest za nie odpowiedzialny. Światowy Bank Szpiku skupia 64 rejestry z 44 krajów świata i gromadzi  informacje o ponad 14,5 mln. potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA

Procedura zgłoszeniowa - zawiera wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej, rozmowę kwalifikacyjną z lekarzem mającą na celu ustalenie, czy nie ma przeciwwskazań do zostania dawcą  i pobranie krwi ( 5 ml ) do badań celem oznaczenia antygenów HLA kl. I i kl. II.

Osoba, która chciałaby się wpisać do Rejestru powinna podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję, tak aby jej nie zmieniać w przypadku znalezienia biorcy.

Rejestracji można dokonać w siedzibie RCKiK w Katowicach, Oddziałach Terenowych, lub podczas  akcji wyjazdowych poboru krwi.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat na dawcę szpiku kostnego:

Wiek – 18- 48 lat  ( ze względu na możliwy długi czas oczekiwania na biorcę do rejestru  przyjmowani są dawcy do 48 roku życia ).

Dobry stan zdrowia

Pobieranie komórek krwiotwórczych:

- komórki ze szpiku pobiera się ( w  znieczuleniu ogólnym) z talerza biodrowego ( w trakcie pobrania przetacza się 2 jednostki wcześniej pobranej krwi własnej w ramach autotransfuzji,

- najczęściej komórki do przeszczepiania są pobierane  z krwi obwodowej przy użyciu separatora komórkowego, po wcześniejszej stymulacji czynnikiem wzrostu. Krew  pobierana jest z jednej żyły i mieszana poza ustrojem z płynem przeciwkrzepliwym. Następnie w separatorze oddzielane są komórki krwiotwórcze, a krew pozbawiona tych komórek wraca do dawcy przez igłę umieszczoną w drugiej żyle. Zwykle konieczne jest wykonanie dwóch aferez w ciągu kolejnych dni.