KONKURSY NA ROK 2015 OGŁASZANE PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku.

Harmonogram naborów wniosków w ramach programów, PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia  oraz pozostałych programów.

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2015 rok.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2015 rok*
(wersja nr 1 z 12 marca 2015 r.)

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

ogłoszenie konkursu
październik 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
listopad 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
grudzień 2015 r.

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

31,3 mln PLN

Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP

ogłoszenie konkursu
lipiec 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
sierpień 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
grudzień 2015 r.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

46,1 mln PLN

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ogłoszenie konkursu
październik 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
listopad 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
grudzień 2016 r

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

41 mln PLN

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej

ogłoszenie konkursu
wrzesień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
październik 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
marzec 2016 r.

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

50 mln PLN

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

ogłoszenie konkursu
grudzień 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
styczeń 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
marzec 2016 r.

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym

10 mln PLN

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

ogłoszenie konkursu
lipiec 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
sierpień 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
wrzesień 2015 r.

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS

500 mln PLN

* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).

Pozostałe programy

Instrument wsparcia

Termin ogłoszenia konkursu

Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków

Alokacja przeznaczona na konkurs (w zł)

Tryb naboru
ciagły/ zamknięty

Wsparcie na uzyskanie Grantu

marzec/ kwiecień 2015

kwiecień - maj 2015

2 000 000,00

zamknięty

Wsparcie w ramach dużego bonu

10 marca 2015

10 marca - 21 kwietnia 2015, godz. 16:00
* lub do wyczerpania 100% alokacji na konkurs

4 120 000,00

zamknięty

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. :

Aleksandra Karaś
32/ 342 22 30 wew. 105, 111