Fundacja Innovare

Lokalizacja: 
nr lokalu: 
04 - parter
E-mail: 
Branża: 
Tel.: 
604 880 072

Celem Fundacji jest działalność proinnowacyjna, w tym:

  • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
  • Promowanie idei innowacji i twórczego myślenia w życiu gospodarczym i społecznym.
  • Kreowanie instrumentów współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem terytorialnym w oparciu o nowoczesne rozwiązania.
  • Tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw i organizacji na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i internacjonalizacji.
  • Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie implementacji innowacji.
  • Kreowanie, wdrażanie i rozwijanie innowacji społecznych i innowacji otwartych w społeczeństwie.
  • Wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz środowisk społecznie wykluczonych.
  • Zwiększanie udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym.
  • Promowanie i wspieranie innowacyjnej aktywności uczniów, studentów i absolwentów.
  • Wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rzecz włączenia społecznego i równości szans.