HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Harmonogram realizacji projektu:

Zadanie 3. Staże

Dnia 7.11.2018 r. popdisano pierwszą trójstronną umowę stażową z Uczestnikiem projektu 1/S/PS

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.