Harmonogram spotkań Indywidualizacji wsparcia uczestników projektu

Pierwszą formą wsparcia będzie Indywidualizacja wsparcia uczestników projektu (identyfikacja potrzeb oraz indywidualne poradnictwo zawodowe).
Harmonogram spotkań będzie indywidualnie uzgadniany z Uczestnikiem projektu przez Doradcę zawodowego.

 

 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: