Informacje dla pracodawcy

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp.  z o.o. realizuje projekt „Praca się opłaca”, który obejmuje m.in. refundację wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników. Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie w roli pracodawcy na okres 6 lub 12 miesięcy finansowanych ze środków unijnych.

 

CO MOŻEMY SFINANSOWAĆ:

Dofinansowanie, które pozyskaliśmy na realizację projektu, przeznaczamy na:

1. Refundację wynagrodzenia pracownika (6 lub 12 miesięcy) w wysokości nawet do 5.568,59 zł brutto (wynagrodzenie obejmuje również składki ZUS płacone przez pracodawcę i jego wysokość uzależniona jest od branży w której bezrobotny będziesz podejmował zatrudnienie),
2. Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 4.500,00 zł netto,
3. Ubezpieczenie NNW na czas odbywania zatrudnienia.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SIĘ PRACOWNIKIEM I UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, proponujemy osobom pozostającym bez pracy, spełniającym wymogi:

- osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
- osoby o niskich kwalifikacjach, czyli maksymalnie wykształcenie średnie,
- osoby z województwa śląskiego

 

ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCY:

Musi zostać zachowany wymóg osiągnięcia wzrostu netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy (zakaz finansowania bieżącego zatrudnienia).
Musi zostać zachowany wymóg zatrudnienia pracownika przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu udzielania wsparcia w ramach projektu na minimum pół etatu.

 

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM REFUNDACJI:

Pracodawca, chcący przyjąć pracownika powinien przed jego zatrudnieniem:

Wypełnić wniosek o organizację subsydiowanego zatrudnienia i doposażenia stanowiska pracy.
Podpisać umowę ze Śląskim Inkubatorem Przedsiębiorczości sp.  z o.o. obejmującą refundację wynagrodzenia i kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy,
Podpisać umowę o pracę z pracownikiem na minimum 12 m-cy.

 

MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ:

1. W momencie wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, Pracodawca zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy.
2. Wyjątkiem jest przypadek zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowniczych (art. 52 lub 53 kodeksu pracy). W tym przypadku nie następuje naruszenie zasad pomocy publicznej i koszty poniesione do dnia zwolnienia pracownika są kwalifikowane.
3. Jeżeli pracownik sam złoży wypowiedzenie lub umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, koszty poniesione na rzecz tego pracownika są kwalifikowane do momentu zakończenia stosunku pracy.
4. W sytuacji opisanej w pkt. 3 Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania kolejnego pracownika na zwolnione stanowisko, ponieważ subsydiowanie jest bezpośrednio powiązane z wynagrodzeniem danego pracownika (w momencie zaprzestania wypłaty wynagrodzenia Pracodawca przestaje ponosić koszty kwalifikowane). Jednakże Pracodawca może, za zgodą Beneficjenta, w miejsce pracownika, który zrezygnował z pracy lub został zwolniony za naruszenie obowiązków pracowniczych, zatrudnić kolejną osobę będącą Uczestnikiem projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 2 242 843,14 zł
Wartość dofinansowania UE: 2 130 700,98 zł
 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Beneficjent projektu: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. K. Goduli 36. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.