Lista rankingowa rekomendowanych biznesplanów

Lista rankingowa rekomendowanych biznesplanów do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu
„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.