NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

NABÓR DO ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu  „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z dniem 30.04.2021 r. z powodu wyczerpania limitu miejsc dla mężczyzn.

Kolejny rozpocznie się od dnia 04.05.2021r. w trybie ciągłym do wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji