NABÓR WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SZANSA NA (SAMO)ZATRUDNIENIE” NASTĄPI W TERMINIE OD 06.05.2021 R. DO 20.09.2021 R.

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA W TERMINIE NABORU:

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest:

1.  Wniosek o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowego wraz z harmonogramem (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu),

c) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 7 do niniejszego Regulaminu).

SPOSÓB SPORZĄDZENIA DOKUMENTÓW:

1. Jeden UP może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego wniosku.

2. Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

3. Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

4. Kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika 5. Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można składać w terminie naboru zgodnie z definicją skutecznego doręczenia

1. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez uczestnika projektu – za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w projekcie może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do doręczenia dokumentów do Biura Projektu;

b) w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);

c) w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;

d) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: s.antoszczak@inkubatorsl.pl).
Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza.

2. Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.

3. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

4. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i Nazwisko
Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Adres

 

              Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu
„Szansa na (samo)zatrudnienie” – NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska