Obowiązek informacyjny śniadanie Biznesowe 21.03.2019

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  pod adresem: ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, NIP: 6412311445, REGON: 278215736, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000210501.

Jak skontaktować się z Administratorem?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z poprzez adres email: info@inkubatorsl.pl  lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

W jakich celach Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia Państwu udziału w Śniadaniu biznesowym, które odbędzie się 21 marca 2019r. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku biedzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która wyrażają Państwo zgłaszając się do udziału w spotkaniu. Również będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na potrzeby komunikacji marketingowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

Przez jaki okres Państwa dane osobowe mogą być przechowywane?

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  • w związku z organizacją spotkania – do czasu zakończenia spotkania, a później do czasu zakończenia okresu archiwizacji wynikającego z wewnętrznych zasad sprawozdawczości w Spółce,
  • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Komu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

 

Jak Administrator chroni  Państwa dane osobowe?

Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i procedurami.

Spółka wdrożyła techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodne z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

Jakie prawa mają Państwo w związki z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

  • prawo dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Czy podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi Państwu udział w Śniadaniu biznesowych w dniu 21 marca 2019r.