„Nowy start - otwieram firmę!”

Projekt „Nowy start - otwieram firmę!” realizowany jest ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej 50 osób po 29 roku życia z woj. śląskiego, w tym 22 kobiet, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo poprzez oferowanie wsparcia w procesie podejmowania działalności gospodarczych do sierpnia 2018 roku.

Projekt obejmie osoby, które w szczególności mają trudności z wejściem lub z powrotem na rynek pracy. W projekcie założono kompleksowy, indywidualny program wsparcia tych osób, mający zaktualizować oraz rozwinąć ich kompetencje przedsiębiorcze.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ DOTACJĘ  NA OTWARCIE DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ:

osoby po 29 roku życia (tj. od dnia 30-tych urodzin);
osoby bezrobotne (nie jest wymagane zarejestrowanie z PUP), nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
 - osoby niepełnosprawne,
 - osoby długotrwale bezrobotne,
 - osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3  włącznie tj. maksymalnie średnie wykształcenie);

mieszkające na terenie woj. śląskiego,
które w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Okres realizacji projektu trwał: 01 wrzesień 2016r. – 01 sierpień 2018r.

 

PRZEWIDYWANA LICZBA  DOTACJI:
50 - okres realizacji projektu

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna kwota dotacji na inwestycje: 23.000,00 zł.

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego na bieżące opłaty: 1 850,00 PLN / miesiąc przez pierwsze pół roku funkcjonowania firmy z możliwością przedłużenia do roku.

 

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

Usługi szkoleniowo-doradcze będą oferowane w trzech kategoriach: podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana.

ZAKRES TEMATYCZNY WSPARCIA SZKOLENIOWEGO:

1.Formalno-prawne aspekty powadzenia działalności gosp.4h

2.Formy rozliczeń z US i ZUS 4h

3.Źródła finansowania działalności gosp.8h

4.Podstawy rachunkowości 5h

5.Równość szans w biznesie 3h

6.Prawo cywilne w działalności gospodarczej 8h

7.Podstawy sporządzania biznes planu/zasady planowania finansowego oraz strategia marketingowa 8h

8.Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników 5h

 

Powyższy zakres tematyczny wsparcia oraz przypadająca mu liczba godzin uwzględniać będzie poziom wiedzy i doświadczenia w tych obszarach i zostanie w sposób elastyczny dopasowana do potrzeb uczestnika projektu.

 

Usługi DORADCZE świadczone będą w obszarze przygotowania biznes planu i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze max. 10h/os. dla kategorii podstawowej i max 8h dla

kategorii średniozaawansowanej i zaawansowanej.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu planowana jest na luty 2017. Termin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne podane będą na stronie www.inkubatorsl.pl.
Osoby zainteresowane do tego czasu mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie na adres e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl

Podczas rekrutacji nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń!

ETAPY REKRUTACJI:

I etap-weryfikacja formalna oraz merytoryczna złożonych dokumentów (formularz zgłoszeniowy),

II etap–test kompetencji oraz indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym i praktykiem biznesu.

KRYTERIA ocenianie podczas rekrutacji to:

FORMALNE:

-po 29 r.ż. z woj. śl.;

-nie prowadzenie działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

-złożenie poprawnego, kompletnego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami;

-potwierdzenie, iż osoba jest bezrobotna, nieaktywna zawodowo, należy do grup priorytetowych.

STRATEGICZNE:

a. w oparciu o kartę oceny formularza rekrutacyjny:

-pomysł (ocena racjonalności pomysłu, sektora DG, motywacji)

-doświadczenie zawodowe i/lub wykształcenie w zakresie planowanej DG

-racjonalność założonych kosztów

-planowany do wniesienia wkład własny/zarówno finansowy jak i rzeczowy

b. w oparciu o rozmowę z Komisją Rekrutacyjną i przeprowadzony test kompetencyjny określający predyspozycje kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej

HORYZONTALNE:

-kobiety jako grupa mniejszościowa w obszarze samozatrudnienia

 

OBOWIĄZKI UCZESTINKA PROJEKTU:

udział w minimum 80% godzin szkoleniowo-doradczych przewidzianych dla danego uczestnika,
opracowanie dobrej jakości biznes planu,
utrzymanie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy (liczone od dnia wpisu do CEiDG lub KRS).

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 569 671,55 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 441 187,97 PLN.