OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Przypominamy o obowiązku informowania społeczeństwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach projekt  „Nowy start – otwieram firmę!” realizowany przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikający z umowy, którą Państwo podpisali.

§ 10 – Obowiązki informacyjne

1.      Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

2.      Beneficjent udostępnia Uczestnikowi projektu obowiązujące loga i logotypy do oznaczenia przez niego prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową.

 

Sprzęt oraz wyposażenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) muszą być wyraźnie oznakowane – np. za pomocą naklejki – w widocznym miejscu.

W przypadku przedmiotów, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów (np. małe aparaty fotograficzne, dyktafony itp.) możliwe jest ich zamieszczenie na opakowaniu/etui sprzętu, przy czym musi być to opakowanie/etui użytkowane łącznie ze sprzętem. Naklejka informująca o współfinansowaniu powinna być wyraźna i czytelna.

Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – np. zszywacze, dziurkacze itp. zakupionego na potrzeby biurowe.

W ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek

papierowych, na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, tabliczek plastikowych, metalowych, naszywek z materiału, graweru, haftu itp.

 

Oznaczenie dotyczy również miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w którym realizowany jest projekt (siedziby firmy). Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powinno zostać trwale oznaczone poprzez wywieszenie tablicy pamiątkowej.

Tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w sposób trwały, w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich.

Tablice pamiątkowe mogą być albo dużego formatu, albo mieć formę mniejszych tabliczek. Wybór właściwej wielkości tablicy powinieneś uzależnić od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezależnie od rozmiaru zwróć uwagę na to, by znaki i informacje były czytelne i wyraźnie widoczne. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy pamiątkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie może być jednak mniejszy niż format A4. – wzór w załączeniu. Proszę na wzorze wpisać Państwa nazwę firmy

 

Strona internetowa:
W stopce strony powinna być umieszczona informacja:

- w opisie firmy powinna zostać zamieszczona informacja: krótki opis projektu, tzn. informację iż Państwa firma otrzymała wsparcie w ramach projektu  „Nowy start – otwieram firmę!” realizowanego przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  VII Regionalny rynek pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej Poddziałanie 7.3 .3 Promocja samozatrudnienia. 

 

 

Ulotki, broszury

Ulotki należy oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym: wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,

Pełne zasady promocji i oznakowania oraz logotypy znajdują się tutaj:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasa...

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1249379922&art=1...