OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Przypominamy o obowiązku informowania społeczeństwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach projekt  „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” realizowany przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikający z umowy, którą Państwo podpisali.

§ 10 – Obowiązki informacyjne

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,  w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

2. Beneficjent udostępnia Uczestnikowi projektu obowiązujące loga i logotypy  do oznaczenia przez niego prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową.

 

PLAKAT

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.
Pomyśl o tym, by odpowiednio zabezpieczyć plakat tak, by przez cały czas ekspozycji wyglądał estetycznie.
Twoim obowiązkiem jest dbanie o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzony lub nieczytelny plakat musisz wymienić.

Wzór plakatu w załączniku.

Gdzie powinieneś umieścić plakat?

Plakat powinieneś umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musi być to przynajmniej jeden plakat. Jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich. Jeśli natomiast w jednej lokalizacji dana instytucja, firma lub organizacja realizuje kilka projektów, może umieścić jeden plakat opisujący wszystkie te przedsięwzięcia.

STRONA INTERNETOWA:

Jeśli jako beneficjent masz własną stronę internetową, to musisz umieścić na niej:
· znak Unii Europejskiej,
· znak Funduszy Europejskich,
· krótki opis projektu.

Znaki i informacje o projekcie – jeśli struktura Twojego serwisu internetowego na to pozwala – możesz umieścić na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Możesz też utworzyć odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić. 

Informacja na Twojej stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym:
- cele projektu,
- planowane efekty,
- wartość projektu,
- wkład Funduszy Europejskich.

SPRZĘT ORAZ WYPOSAŻENIE ZAKUPIONE W RAMACH PROJEKTU

(komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) muszą być wyraźnie oznakowane – np. za pomocą naklejki – w widocznym miejscu.

W przypadku przedmiotów, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów (np. małe aparaty fotograficzne, dyktafony itp.) możliwe jest ich zamieszczenie na opakowaniu/etui sprzętu, przy czym musi być to opakowanie/etui użytkowane łącznie ze sprzętem. Naklejka informująca o współfinansowaniu powinna być wyraźna i czytelna. Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – np. zszywacze, dziurkacze itp. zakupionego na potrzeby biurowe.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.