Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości oferuje jednostkom samorządu terytorialnego szeroki zakres możliwości współpracy!

Zespół

Nasz zespół tworzą osoby posiadające nieocenione doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w wydziałach zajmujących się problematyką unijną, rozwoju lokalnego i regionalnego. Osoby te odpowiadały za przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do programów operacyjnych współfinansowanych z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2004-2006, a następnie  w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz programów krajowych (np. środki Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Sportu i Turystyki), za rozliczanie ww. projektów, a także za opracowywanie, wdrażanie i aktualizację dokumentów strategicznych na szczeblu gminy i powiatu.

W przeciwieństwie do większości firm konsultingowych, znamy więc specyfikę pracy samorządu i jego problematykę niejako od wewnątrz, co ułatwia nam współpracę z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi urzędów miast oraz sprawia, że nasze usługi są wysoko oceniane przez naszych samorządowych kontrahentów, co potwierdzają nasze referencje.

Doświadczenie

Zrealizowaliśmy wspólnie z naszymi klientami kilkadziesiąt projektów, także złożone projekty partnerskie (subregionalne) oraz projekty kluczowe o kilkudziesięciomilionowej wartości i znacznym stopniu skomplikowania. Opracowywaliśmy także projekty planów rewitalizacji oraz programy promocji inwestycyjnej gmin, a także metodologię wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego. Oferujemy opracowywanie i aktualizację dokumentów strategicznych oraz opracowywanie systemów ich wdrażania. Współpracujemy także z fachowcami opracowującymi dokumentację techniczną, programy funkcjonalno-użytkowe i koncepcje techniczne dla projektów z zakresu sieci szerokopasmowych i e-urzędów.

Oferta

Oferujemy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przy pozyskaniu dofinansowania ze środków pozabudżetowych w ramach m.in.:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Programu Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój,
 • Programu Operacyjny Polska Wschodnia,
 • Programu Operacyjny Polska Cyfrowa,
 • Horyzont 2020,
 • Interreg,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Etapy współpracy

Jesteśmy gotowi do współpracy z Klientem na każdym etapie procesu projektowego:

 • wyszukanie właściwego źródła finansowania,
 • opracowanie zarysu - koncepcji projektu,
 • zorganizowanie zespołu projektowego,
 • opracowanie koncepcji technicznej projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego bądź programu promocji terenów inwestycyjnych,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • doradztwo w skompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Naszą fachowość potwierdza lista projektów, dla których opracowywaliśmy dokumentację, a które uzyskały dofinansowanie bądź znalazły się wysoko na listach rezerwowych.

Cechujemy się dokładnością i rzetelnością – żaden z naszych klientów nigdy nie doświadczył odrzucenia projektu na etapie oceny formalnej czy merytorycznej!