Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Obraz przedstawiający ludzi i budynki na czerwonym tle z napisem: Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości oferuje jednostkom samorządu terytorialnego szeroki zakres możliwości współpracy!

Zespół

Nasz zespół tworzą osoby posiadające nieocenione doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w wydziałach zajmujących się problematyką unijną, rozwoju lokalnego i regionalnego. Osoby te odpowiadały za przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do programów operacyjnych współfinansowanych z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2004-2006, a następnie  w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz programów krajowych (np. środki Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Sportu i Turystyki), za rozliczanie ww. projektów, a także za opracowywanie, wdrażanie i aktualizację dokumentów strategicznych na szczeblu gminy i powiatu.

W przeciwieństwie do większości firm konsultingowych, znamy więc specyfikę pracy samorządu i jego problematykę niejako od wewnątrz, co ułatwia nam współpracę z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi urzędów miast oraz sprawia, że nasze usługi są wysoko oceniane przez naszych samorządowych kontrahentów, co potwierdzają nasze referencje.

Doświadczenie

Zrealizowaliśmy wspólnie z naszymi klientami kilkadziesiąt projektów, także złożone projekty partnerskie oraz projekty kluczowe o kilkudziesięciomilionowej wartości i znacznym stopniu skomplikowania. Opracowywaliśmy także projekty planów rewitalizacji oraz programy promocji inwestycyjnej gmin, a także metodologię wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Wielkopolskiego. Oferujemy opracowywanie i aktualizację dokumentów strategicznych oraz opracowywanie systemów ich wdrażania. Współpracujemy także z fachowcami opracowującymi dokumentację techniczną, programy funkcjonalno-użytkowe i koncepcje techniczne. 

Oferta

Oferujemy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przy pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla Regionów
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Etapy współpracy

Jesteśmy gotowi do współpracy z Klientem na każdym etapie procesu projektowego:

 • wyszukanie właściwego źródła finansowania,
 • opracowanie zarysu - koncepcji projektu,
 • zorganizowanie zespołu projektowego,
 • opracowanie koncepcji technicznej projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego bądź programu promocji terenów inwestycyjnych,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • doradztwo w skompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie.

 

Koszt przygotowania dokumentacji:

Koszt przygotowania niezbędnych dokumentów umożliwiających ubieganie się o dotacje unijne, krajowe, oraz kredyty i pożyczki preferencyjne są uzależnione od programu, w którym zamierza aplikować przedsiębiorstwo. Cena za przygotowanie niezbędnych dokumentów zależy od zakresu prac i czasu poświęconego na sporządzenie całej dokumentacji, dlatego każde przygotowanie dokumentów wyceniane jest indywidualnie.

Aby otrzymać indywidualną ofertę, prosimy o przedstawienie zakresu planowanej inwestycji, wówczas my przedstawimy propozycje źródeł dofinansowania, po wstępnej akceptacji, prześlemy indywidualną ofertę przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Zarządzanie projektem:

Pozyskanie dofinansowanie to pierwszy krok, lecz nie ostatni. Kolejnym krokiem jest realizacja projektu, które wiąże się nie raz z ogromnym wyzwaniem. Realizacja projektu wymaga odpowiedniego przygotowania, zaplanowania  a przede wszystkim prawidłowej realizacji działań zgodnie z harmonogramem i zawartą umową o dofinansowanie.

Zarządzanie projektem obejmuje prace tj.:

 • przygotowanie dokumentów przetargowych (sporządzenie zapytań ofertowych, oceny ofert, przygotowania umów o współpracę z podwykonawcami),
 • publikacja zapytań i wyników przetargów w bazie konkurencyjności,
 • weryfikacja umów, protokołów odbioru,
 • korespondencja z Instytucją Pośredniczącą (składanie wniosków o płatność, wyjaśnień i uzupełnień, wszelkich korekt i uzupełnień dokumentacji przesyłanej do IP),
 • wprowadzania zmian w projekcie, aktualizowanie, aneksowanie harmonogramów,
 • obowiązki informacyjno-promocyjne,
 • monitoring i weryfikacja wskaźników.

Koszt zarządzania projektem:

Koszt zarządzania projektem zostaje ustalony indywidualnie z danym klientem. Kwota uzależniona jest od rodzaju i ilości zleconych zadań. Rozliczamy się ryczałtowo lub godzinowo.

Naszą fachowość potwierdza lista projektów, dla których opracowywaliśmy dokumentację, a które uzyskały dofinansowanie bądź znalazły się wysoko na listach rezerwowych. Pozyskaliśmy dofinansowanie dla ponad 100 projektów na kwotę ponad 500 mln zł.

Cechujemy się dokładnością i rzetelnością – żaden z naszych klientów nigdy nie doświadczył odrzucenia projektu na etapie oceny formalnej czy merytorycznej!