Fundusze unijne dla firm

Celem usługi jest wsparcie w poprawie pozycji rynkowej przedsiębiorcy. Rozwój przedsiębiorstwa często uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia nowych elementów do systemu przedsiębiorstwa, nowych inwestycji, dzięki którym zwiększą się przychody, wzrośnie zatrudnienie, firma wejdzie na nowe rynki zbytu. Pomysł na rozwój to połowa sukcesu. Druga połowa to jego finansowanie.

W ramach usługi oferujemy:

 1. Analiza profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa.
 2. Wyszukiwanie źródeł finansowania i naborów dotacyjnych. Charakterystyka programów operacyjnych. Omówienie źródeł informacji o naborach. Harmonogramy naborów. Preferencyjne pożyczki.
 3. Identyfikacja wymagań niezbędnych do spełnienia, aby uzyskać finansowanie na planowaną inwestycję. Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz strategii pozyskania kapitału - analiza wariantów działań oraz wybór wariantu optymalnego.
 4. Określenie montażu finansowego inwestycji.
 5. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
 6. Doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej
 7. Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
 8. Rozliczenie projektów obejmujące przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień.

 

Aktualnie pozyskujemy dotacje z następujących programów:

 1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 2. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 3. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 5. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 6. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 7. Fundusze Europejskie dla Regionów
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 9. Fundusze pożyczkowe

Koszt przygotowania dokumentacji:

Koszt przygotowania niezbędnych dokumentów umożliwiających ubieganie się o dotacje unijne, krajowe, oraz kredyty i pożyczki preferencyjne są uzależnione od programu, w którym zamierza aplikować przedsiębiorstwo. Cena za przygotowanie niezbędnych dokumentów zależy od zakresu prac i czasu poświęconego na sporządzenie całej dokumentacji, dlatego każde przygotowanie dokumentów wyceniane jest indywidualnie.

Aby otrzymać indywidualną ofertę, prosimy o przedstawienie zakresu planowanej inwestycji, wówczas my przedstawimy propozycje źródeł dofinansowania, po wstępnej akceptacji, prześlemy indywidualną ofertę przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Zarządzanie projektem:

Pozyskanie dofinansowanie to pierwszy krok, lecz nie ostatni. Kolejnym krokiem jest realizacja projektu, które wiąże się nie raz z ogromnym wyzwaniem. Realizacja projektu wymaga odpowiedniego przygotowania, zaplanowania  a przede wszystkim prawidłowej realizacji działań zgodnie z harmonogramem i zawartą umową o dofinansowanie.

Zarządzanie projektem obejmuje prace tj.:

 • przygotowanie dokumentów przetargowych (sporządzenie zapytań ofertowych, oceny ofert, przygotowania umów o współpracę z podwykonawcami),
 • publikacja zapytań i wyników przetargów w bazie konkurencyjności,
 • weryfikacja umów, protokołów odbioru,
 • korespondencja z Instytucją Pośredniczącą (składanie wniosków o płatność, wyjaśnień i uzupełnień, wszelkich korekt i uzupełnień dokumentacji przesyłanej do IP),
 • wprowadzania zmian w projekcie, aktualizowanie, aneksowanie harmonogramów,
 • obowiązki informacyjno-promocyjne,
 • monitoring i weryfikacja wskaźników.

Koszt zarządzania projektem:

Koszt zarządzania projektem zostaje ustalony indywidualnie z danym klientem. Kwota uzależniona jest od rodzaju i ilości zleconych zadań. Rozliczamy się ryczałtowo lub godzinowo.

 

Zespół

Od 2004 r. skutecznie pozyskujemy środki unijne na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach i samorządach. 

Nasz zespół tworzą osoby posiadające nieocenione doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrzenego finasnowania. Osoby te odpowiadały za przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do programów operacyjnych współfinansowanych z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2004-2006, a następnie  w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz programów krajowych (np. środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZUS), za rozliczanie ww. projektów, a także za opracowywanie, wdrażanie i aktualizację dokumentów strategicznych.

Pozyskaliśmy dofinansowanie dla ponad 100 projektów na kwotę ponad 500 mln zł.

Niezależnie od tego, jaką branżę reprezentujesz, nasze usługi pomogą Ci rozwinąć Twój biznes.