KROK PO KROKU - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

NAJBLIŻSZY TERMIN: brak dostępnego terminu 
CENA: 50zł (brutto)

Cel: Przygotowanie uczestnika do otwarcia własnej działalności gospodarczej

 

Potrzeba, której szkolenie ma wyjść naprzeciw:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Decyzja o otwarciu własnej firmy nasuwa jednak wiele pytań. Brak odpowiedzi na część z nich może skończyć się fatalnie.
Badania potwierdzają, że przedsiębiorstwu najtrudniej jest przetrwać pierwszy rok swojej działalności. W tym okresie kończy działalność średnio około 40% firm.

 

Korzyści z uczestnictwa:

Podczas szkolenia uczestnik:

  • Przejdzie krok po kroku procedurę otwierania działalności,
  • Dowie się, jakie rodzaje wsparcia może pozyskać,
  • Otrzyma listę teleadresową instytucji, jakie świadczą pomoc dla przedsiębiorstw,
  • Pozna zasady i metody prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie,

Czas trwania:

Zajęcia trwają w godzinach od 9.00 - 12:30
konsultacje od godz. 12:30

Skrócony program ramowy:

1.Podejmowanie działalności gospodarczej

2.Rozliczenie przedsiębiorcy z ZUS

3.Formy i wybór opodatkowania

4.Podatek od towarów i usług

5.Formy zatrudnienia

6.Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników

7. Zewnętrzne źródła finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Miejsce:

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

Metody prowadzenia szkolenia:

  • wykład
  • prezentacja
  • doradztwo indywidualne

Uczestnicy:

Szkolenie będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą (zarówno bezrobotnych jak i pracujących, a także studentów i absolwentów). Ilość osób w grupie: max 12 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego powyżej oraz uiszczenie opłaty przed szkoleniem, w kasie Inkubatora lub na konto: Santander Bank Polska SA  78 1090 2037 0000 0001 1906 2937, gdzie w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz tytuł szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia.
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem 032 342 22 30  lub pocztą elektroniczną: info@inkubatorsl.pl) najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia.
• Rezygnacja w terminie późniejszym nie upoważnia Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do zwrotu opłaty.
• Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zgłaszającego z zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
• Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania z przyczyn losowych. W przypadku zaistnienia takiej wyjątkowej sytuacji, każdy z uczestników zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie i mailowo. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn losowych, Zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty w terminie 7 dni roboczych od daty jego odwołania

 

Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych („Oświadczenie”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę pod firmą Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej (kod pocztowy 41-703), ul. Karola Goduli 36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210501, REGON: 243651284, NIP: 6412533186 („Spółka”).
Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.
Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: info@inkubatorsl.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe jak określono to w niniejszym Oświadczeniu, oraz jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa. Dlatego też niniejsze Oświadczenie należy czytać wraz ze wszelkimi innymi powiadomieniami lub warunkami dostarczonymi Państwu w chwili zbierania od Państwa danych (lub na późniejszym etapie) lub też dostępnymi na stronie internetowej Spółki.
W przypadku korzystania przez Państwa ze strony internetowej należącej do Spółki przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką  Cookies, dostępną tutaj.
czytaj dalej...