RODO - Kompleksowe szkolenie o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Ramowy program usługi:
I. Wstęp i źródła prawa.

 • Reforma ochrony danych osobowych – z czego wynika, jakie jest jej znaczenie?
 • Obowiązujące źródła prawa w zakresie ochrony danych osobowych, omówienie.

II. Wprowadzenie do RODO. Podstawowe pojęcia i informacje. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 • Omówienie podstawowych pojęć związanych z RODO: „dane osobowe”, „przetwarzanie danych
 • osobowych”.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – praktyczne aspekty.
 • Celowość i minimalizm w przetwarzaniu danych osobowych wg RODO.
 • Poprawność merytoryczna przetwarzanych danych.
 • Zasada ograniczonego przechowywania (retencja danych) – omówienie najważniejszych
 • przykładów, praktyczne rozwiązania.
 • Integralność i poufność przetwarzania danych osobowych.
 • Informacje o podmiocie świadczącym usługę
 • Cel usługi
 • Szczegółowe informacje o usłudze
 • Rozliczalność
 • Nowe zasady “privacy by design oraz “privacy by default” i ich praktyczne zastosowanie.

III. Rodzaje danych osobowych.

 • Rodzaje danych osobowych – dane “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”, w tym
 • biometryczne.
 • Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe “zwykłe”, a kiedy “szczególne kategorie danych”?
 • Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci

IV. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi
osobowymi.

 • Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie
 • przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 • Obowiązki Administratora danych.
 • Obowiązki Podmiotu przetwarzającego (procesora).
 • Umowy powierzenia danych osobowych.
 • Współadministrowanie danymi osobowych.

V. Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania.

 • Obowiązkowe elementy rejestrów przetwarzania.
 • Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora), wymagany przez RODO?
 • Praktyczny przykład rejestru czynności przetwarzania na danych wraz z omówieniem.
 • Kiedy i jak prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania (rejestr procesora)?
 • Praktyczna forma rejestrów, różnice pomiędzy nimi.

VI. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer).

 • Kiedy istnieje obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Inspektor Ochrony Danych – obowiązki i uprawnienia
 • Odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych

VII.Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania).

 • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawy krajowe oraz RODO.
 • Wymogi formalne z praktycznym omówieniem.
 • Obowiązek informacyjny przy uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Obowiązek informacyjny przy wyznaczeniu IOD.
 • Obowiązek informacyjny przy przekazaniu danych osobowych poza EOG.
 • Praktyczny przykład klauzuli informacyjnej z omówieniem.
 • Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą.
 • Chwila powstania obowiązków informacyjnych.

VIII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawa osób profilowanych.
 • Postępowanie z żądaniami osób, których dane dotyczą; Omówienie przykładowych procedur

IX. Naruszenia ochrony danych osobowych

 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia.
 • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne
w kontekście RODO.

 • Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych – ich wybór i dostosowanie zgodnie z
 • RODO, w ujęciu praktycznym.
 • Techniczne środki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego przez RODO
 • zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • pseudonimizacji oraz szyfrowania.
 • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych – przykłady praktyczne.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kiedy jest wymagana.
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.

XI. Tworzenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 • Dotychczasowa dokumentacja – Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem
 • Informatycznym w perspektywie aktualnych wymogów RODO.
 • Obowiązki dokumentacyjne w RODO – Polityka Ochrony Danych.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 • Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych
 • osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.

XII. RODO w stosunku pracy.

 • Rekrutacja zgodna z RODO.
 • Dokumenty związane ze stosunkiem pracy a RODO
 • Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Monitoring a RODO.
 • Omówienie podstawowych wzorów dokumentów, zgodnych z RODO.

XIII. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych. Kontrola

 • przestrzegania przepisów.
 • Kary finansowe.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Inne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.
 • Kontrola przestrzegania przepisów – praktyczne aspekty.

XVI. Zakończenie
Dodatkowe pytania uczestników.

 

Osoby prowadzące:

Ewelina Basta-Dowiat -  Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalistka w zakresie prawa spółek, posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej dużych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmuje się również pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów. Jest absolwentką studiów podyplomowych mediacji, negocjacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się również zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym kompleksowym wdrożeniem RODO w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach prywatnych i organizacjach NGO.

Patrycja Szatkowska - Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych prawa nowoczesnych technologii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ramach nabytego doświadczenia zawodowego zajmuje się praktycznym aspektem ochrony danych osobowych, realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, praktyczka z doświadczeniem w zakresie tworzenia i
wdrożenia systemami zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach prywatnych.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania w 80% ze środków UE.