OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 04.05.2021 r.  
Aktulana rekrutacja do projektu obejmuję rekrutacje na  5 wolnych miejsc dla kobiet
Rekrutacja będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty: TUTAJ

Kontakt:

Koordynator: Sylwia Antoszczak – Galasińska – tel. 032 342 22 30 wew. 106,
(+48) 798 154 559 e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl
Specjalista ds. rekrutacji: Alina Sabuda – tel. 032 342 22 30 wew. 105, (+48) 603 114 474 e-mail: a.sabuda@inkubatorsl.pl