OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 02.09.2021 r.  
Aktulana rekrutacja do projektu obejmuję rekrutacje na  5 wolnych miejsc.
Rekrutacja będzie odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc wolnych.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Uczestnikiem/uczestniczką projektu  w ścieżce szkoleniowej może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) jest mieszkańcem województwa śląskiego;
b) należy do grupy:

- pracownicy zagrożeni zwolnieniem tj. zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników;
- przewidziani do zwolnienia tj. znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy;
- zwolnieni z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mies. przed przystąpieniem do projektu;

c) nie odbywa kary pozbawienia wolności oraz nie jest osobą objętą dozorem elektronicznym;
d) nie jest osobą odchodzącą z rolnictwa.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które zostały zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas określony, o ile brak  możliwości przedłużenia powyższej umowy wynika z przyczyn  leżących po stronie zakładu pracy. W takim przypadku osoba  przystępująca do projektu musi przedstawić Beneficjentowi/Projektodawcy odpowiednie oświadczenie wydane przez  pracodawcę, potwierdzające zaistnienie warunków, o których mowa powyżej.

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

a) Wysokiej jakości szkolenia/kursy zawodowe, dzięki którym uzyskasz uznany w branży certyfikat – dostosowane do Twoich potrzeb oraz rynku pracy.

b) Profesjonalne doradztwo zawodowe - dzięki któremu lepiej zrozumiesz samego siebie w odniesieniu do obszaru aktywności zawodowej, tak aby umożliwiać/ ułatwić wybór nowego zawodu, osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego (6h),
c) Wsparcie pośrednika pracy - kompleksowe wsparcie w procesie poszukiwania pracy, (5h),
d) Wsparcie psychologa w okresie zmiany zatrudnienia, wsparcie emocjonalne w zakresie pokonania stresu, wzbudzenie motywacji do działania i osobistego zaangażowania Uczestnika w rozwój swojej kariery (1 h lub 5 h),
e) Warsztaty aktywizacyjne - dzięki którym nabędziesz niezbędne kompetencje interpersonalne mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, prawa i obowiązki pracownika, techniki kontaktu i docierania do potencjalnych pracodawców, orientacja zawodowa pod kątem poszczególnych firm, techniki podnoszenia skuteczności kontaktów - 24h),
f) Zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia,
g) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 / osobą zależną,
h) Ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie,
i) Ubezpieczenie zdrowotne - przewidziany dla uczestników nieposiadających prawa do takiego ubezpieczenia z innego tytułu w zależności od zidentyfikowanych potrzeb i na wniosek uczestnika,
j) Stypendium szkoleniowe - nawet do 1.033,70 zł. (liczba godzin szkoleniowych od których uzależniona jest wysokość stypendium, będzie zależała od wybranej tematyki i zakresu szkolenia),

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
- za pośrednictwem poczty polskiej lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,
- osobiście w Biurze Projektu: ze względu na COVID-19 Kandydat do projektu będzie mógł zostawić dokumenty rekrutacyjne w zamkniętej kopercie w recepcji budynku przy ul. K. Goduli 36,  41-703 Ruda Śląska. Pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej odbywać się będzie tylko drogą elektroniczna lub telefoniczną. Biuro jest czynne: poniedziałek i środa: 10:00-18:00; wtorek, czwartek i piątek w godz.8:00-16:00.
- elektronicznie - można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: s.antoszczak@inkubatorsl.pl )
- nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych skanem (za wyjątkiem opisanym ust.4  § 6 Regulaminu rekrutacji).

 

Pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej odbywać się będzie tylko drogą elektroniczna lub telefoniczną. Biuro Projektu jest czynne: poniedziałek i środa: 10:00 - 18:00; wtorek, czwartek i piątek w godz.8:00 - 16:00.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć wyłącznie - Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1,
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu (ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA).
Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu:(załączniki dostępne do pobrania w dole strony):

Kontakt:

Koordynator: Sylwia Antoszczak – Galasińska
tel. 032 342 22 30 wew. 106, (+48) 798 154 559 e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl
Specjalista ds. rekrutacji: Alina Sabuda 
tel. 032 342 22 30 wew. 100, (+48) 603 114 474 e-mail: a.sabuda@inkubatorsl.pl