OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

W związku z udzieleniem zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na zwiększenie liczby uczestników do 46 osób, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający dla 3 nowych osób do projektu „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Nabór zgłoszeń -  Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 23.11.2020 r. i potrwa do dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez wymaganą liczbę Kandydatów.

 

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 46 osób (26 kobiet i 20 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, z woj. śląskiego, poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, dostosowaną do zidentyfikowanych trudności i barier Uczestników projektu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:
- osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
- pozostające bez pracy,
- osoby o niskich kwalifikacjach, czyli maksymalnie wykształcenie średnie,
- z województwa śląskiego.

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:
1. Profesjonalne doradztwo zawodowe -  dzięki któremu lepiej zrozumiesz samego siebie w odniesieniu do obszaru aktywności zawodowej, tak aby umożliwiać/ ułatwić wybór nowego zawodu, zmianę pracy lub osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego,
2. Pośrednictwo pracy - kompleksowe wsparcie w procesie poszukiwania pracy,
3. Warsztaty kompetencji miękkich/społecznych – dzięki którym nabędziesz niezbędne kompetencje interpersonalne oraz będziesz umiał je wykorzystać w procesie poszukiwania pracy i w miejscu pracy (asertywność, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, stres)
4. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, dzięki którym uzyskasz uznany w branży certyfikat – dostosowane do potrzeb Twoich i pracodawcy,
5. Ubezpieczenie NNW,
6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
7. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
8. Stypendium szkoleniowe nawet do 881,00 zł  (liczba godzin szkoleniowych od których uzależniona jest wysokość stypendium, będzie zależała od wybranej tematyki i zakresu szkolenia),
9. Pracę na umową o pracę, w tym wynagrodzenie nawet do  4622,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zł brutto [1].
10. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 4.500,00 zł netto.

[1] Wynagrodzenie obejmuje również składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę i jego wysokość uzależniona jest od branży w której będziesz podejmował zatrudnienie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRACODAWCĄ I JAKIE SĄ JEGO OBOWIĄZKI:

1. Pracodawca z sektora prywatnego, z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych
2. Musi zostać zachowany wymóg osiągnięcia wzrostu netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy (zakaz finansowania bieżącego zatrudnienia).
3. Musi zostać zachowany wymóg zatrudnienia pracownika przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu udzielania wsparcia w ramach projektu na minimum pół etatu.

Całkowita wartość projektu: 2 242 843,14 zł
Wartość dofinansowania UE: 2 130 700,98 zł

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu.

 

Koordynator: Sylwia Antoszczak – Galasińska – tel. 032 342 22 30 wew. 111, (+48) 798 154 559 e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl

Specjalista ds. rekrutacji: Alina Sabuda – tel. 032 342 22 30 wew. 104, (+48) 603 114 474 e-mail: a.sabuda@inkubatorsl.pl