OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”.

Przedłużone wsparcie pomostowe zostało przewidziane dla 30 Uczestników, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w ramach Projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać w terminie od 11.09.2017 r. do 22.11.2017 r. Nabór wniosków na charakter zamknięty.

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

Przykład:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

23.05.2017

 

Okres udzielenia wsparcia

od 23.05.2017 do 22.11.2017

 

Termin złożenia wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

do 22.10.2017 r.

 

 

1.DOKUMENTY.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) wraz z następującymi załącznikami:

 a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.2 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości).

Ponadto Uczestnicy projektu, którzy wykazują straty dodatkowo składają:

c) dokumenty finansowe tj.: sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):

- dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące,

- dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów - zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności,

- dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów  w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki),

- dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zasady ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce dostępnym na stronie www.inkubatorsl.pl oraz w Biurze Projektu.

Wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku, dostępne są na stronie www.inkubatorsl.pl

Pod pojęciem „Wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe, tj. formularz wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.

 

  1. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

a) osobiście w siedzibie Biura Projektu (I piętro, pok. 103) od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00-16:00, w piątek od godziny 8:00-14:00.

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ul. K. Goduli 36 41-703 Ruda Śląska

 

Za dzień skutecznego doręczenia Wniosków Beneficjentowi przez Uczestnika projektu uznaje się:

a) w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę pisemnego potwierdzenia przez pracownika Beneficjenta,

b) w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016, poz.1113) - datę nadania (tj. datę stempla pocztowego),

c) w przypadku firm kurierskich – datę otrzymania/wpływu do Biura Projektu,

d) w przypadku poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres mailowy info@inkubatorsl.pl .

Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru:

 

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki Projektu:
Pełny adres Uczestnika/czki Projektu:

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

 

 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Biuro projektu: ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

 

 

Wnioski, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie naboru wniosków określonym ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

 

2. WYSOKOŚC WSPARCIA.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 850,00 zł miesięcznie.

Ze względu jednak na oszczędności powstałe w projekcie uzyskano zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (IP) by powstałe w projekcie oszczędności, zagospodarować na potrzeby Uczestników projektu w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Obecnie Uczestnicy projektu mogą wnioskować o kwotę 2 000,00 zł miesięcznie w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

3.OCENA FORMALNA WNIOSKÓW.

Ocena Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonywana jest przez 1 osobę stanowiącą zespół projektowy Beneficjenta ustalając:

a) czy Uczestnik projektu:
- wypełnił wszystkie wymagane punkty we wniosku,
- podpisał wniosek jako osoba uprawniona,
- złożył wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w § 11 pkt. III Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz w Ogłoszeniu o naborze wniosków,

b) ustalenia czy Uczestnik Projektu spełnia kryteria kwalifikowalności, tj. wnioskowana wysokość wsparcia pomostowego nie przekracza sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

4.OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW.

Wsparcie pomostowe przedłużone zostanie przyznane Uczestnikom Projektu po spełnieniu jednego z określonych kryteriów:

a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do zapaści firmy, a w konsekwencji likwidacji działalności gospodarczej;

b) w czasie prowadzenia przez Uczestnika/czkę Projektu działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do utraty płynności zagrażającej likwidacji działalności gospodarczej,

c) wykazanie, iż w ramach prowadzonej działalność gospodarczej w początkowym jej okresie, wymagała ona większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści,

d) wykazanie, iż dodatkowe wsparcie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, np. dodatkowe inwestycje w promocję, sprzęt i wyposażenie, tworzenie miejsc pracy.

Na wniosku  o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego, Uczestnik/czka Projektu musi przedstawić strategię wyjścia z sytuacji kryzysowej/rozwoju przedsiębiorstwa:

a) przedstawienie sposobów poprawy sytuacji firmy, planowane do wdrożenia w przyszłości
1 sposób=1pkt. (min.1 pkt.-max. 5 pkt),

b) przedstawienie sposobów poprawy sytuacji firmy, które już zostały podjęte: 1 sposób=1pkt. (min. 1 pkt.-max. 5 pkt),

c) liczba kanałów dystrybucji/promocji produktów/usług 1 kanał=1pkt. (min.1 pkt.-max. 5 pkt).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości z podjęciem decyzji co do właściwej oceny kondycji finansowej prowadzonej firmy przez Uczestnika Projektu i możliwości jej dalszego rozwoju uwzględniono, dodatkowe konsultacje z mentorem, który posiada niezbędne doświadczenie i znajomość danej firmy oraz branży, w obszarze, której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ocena wniosków odbywa się na podstawie karty oceny wniosków o przyznanie finansowego przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6  miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej stanowi (załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

 

Załączniki :

a) Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego (na kolejne 6  miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) - (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości);

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości),

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.2 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości).

 

W przypadku wykazania strat dodatkowo:

d) dokumenty finansowe tj.: sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):

- dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące,
- dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów - zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności,
- dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów  w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki),
- dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.