OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ O PRZYZNANIE PODSTAWOWOEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAŁÓŻ BIZNES PO PIĘĆDZIESIĄTCE” NASTĄPI DNIA 20.04.2017 R. I POTRWA DO 19.05.2017 R.

DOKUMENTY NIEBĘDNE DO ZŁOŻENIA W TERMINIE NABORU:

1.Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego (na pierwsze 6  miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) -załącznik nr 8.

2.Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego - załącznik nr 2.

Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 2), każdy Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do załączenia:

a)      Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1) – zaświadczenia jeśli dotyczy;

b)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.2);

c)      Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 2.3 );

d)      Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (załącznik nr 2.4);

e)      Zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego lub doradztwa.

 

Ponadto do wniosku należy załączyć następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem Wniosku:

a)      dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b)      dokument potwierdzający status wspólników spółki, utworzonej w ramach Projektu (np. umowa spółki) – jeśli dotyczy.

 

SPOSÓB SPORZĄDZENIA DOKUMENTÓW:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami należy przygotować na wzorach udostępnionych przez Beneficjenta.
  2. Wszystkie składane dokumenty należy czytelnie podpisać w wyznaczonym miejscu oraz parafować na wszystkich pozostałych stronach.
  3. Kopie załączonych do Wniosku dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem", lub poprzez opatrzenie klauzulą na pierwszej stronie dokumentu „Za zgodność z oryginałem od str. nr …do str. nr …”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika/czki Projektu.
  4. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
  5. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola w składanym Wniosku oraz załącznikach. Jeśli jakieś pole nie dotyczy Uczestnika/czki Projektu należy wpisać „nie dotyczy" a w tabelach finansowych „0".
  6. Wnioski należy spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt).

 

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Dokumenty można składać w terminie naboru w biurze projektu: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00-16:00, w piątek od godziny 8:00-14:00 oraz w formie elektronicznej na adres info@inkubatorsl.pl.

 

Dzień skutecznego doręczenia Wniosków Beneficjentowi przez Uczestnika projektu – za dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi uznaje się:

a)    w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę pisemnego potwierdzenia przez pracownika Beneficjenta,

b)    w przypadku poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – datę wpływu na adres Biura Projektu,

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od Uczestnika/czki, który pojawił/a się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

 

2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru:

 

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki Projektu:

Pełny adres Uczestnika/czki Projektu:

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PROJEKTU
„Załóż biznes po pięćdziesiątce”

 

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Biuro projektu: ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

 

 

3. W związku ze składaniem równocześnie wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe oraz wsparcie finansowe, wnioski należy złożyć jako komplet dokumentów w jednej kopercie.