Projekt „Załóż biznes po pięćdziesiątce”


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej 30 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców woj. śląskiego (w tym 12 kobiet) w wieku 50+, którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w okresie od 09.2016-06.2018r.

W wyniku wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz wsparcia finansowego (dotacja na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe) utworzonych zostanie 30 podmiotów gospodarczych, tworząc tym samym miejsca pracy dla uczestników projektu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ  NA OTWARCIE DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ:

osoby po 50 roku życia,
osoby bezrobotne (nie jest wymagane zarejestrowanie z PUP), nieaktywne zawodowo,
mieszkające na terenie woj. śląskiego,
które w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Okres realizacji projektu trwał: 01 wrzesień 2016r. – 30 czerwca 2018r.

 

PRZEWIDYWANA LICZBA  DOTACJI:
30 - okres realizacji projektu
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna kwota dotacji na inwestycje: 23.000,00 zł.

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego na bieżące opłaty: 1 850,00 PLN / miesiąc przez pierwsze pół roku funkcjonowania firmy z możliwością przedłużenia do roku.

 

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

Usługi szkoleniowo-doradcze będą oferowane w trzech kategoriach: podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana.

ZAKRES TEMATYCZNY WSPARCIA SZKOLENIOWEGO:

1.Formalno-prawne aspekty powadzenia działalności gosp.4h

2.Formy rozliczeń z US i ZUS 4h

3.Źródła finansowania działalności gosp.8h

4.Podstawy rachunkowości 5h

5.Równość szans w biznesie 3h

6.Prawo cywilne w działalności gospodarczej 8h

7.Podstawy sporządzania biznes planu/zasady planowania finansowego oraz strategia marketingowa 8h

8.Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników 5h

 

Powyższy zakres tematyczny wsparcia oraz przypadająca mu liczba godzin uwzględniać będzie poziom wiedzy i doświadczenia w tych obszarach i zostanie w sposób elastyczny dopasowana do potrzeb uczestnika projektu.

 

Usługi DORADCZE świadczone będą w obszarze przygotowania biznes planu i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze max. 10h/os. dla kategorii podstawowej i max 8h dla

kategorii średniozaawansowanej i zaawansowanej.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu planowana jest na styczeń 2017. Termin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne podane będą na stronie www.inkubatorsl.pl.
Osoby zainteresowane do tego czasu mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie na adres e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl

Podczas rekrutacji nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń!

ETAPY REKRUTACJI:

I etap-weryfikacja formalna oraz merytoryczna złożonych dokumentów (formularz zgłoszeniowy),

II etap–test kompetencji oraz indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym i praktykiem biznesu.

KRYTERIA ocenianie podczas rekrutacji to:

FORMALNE:

-wiek 50+,

-nie prowadzenie działalności gosp.12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,

-złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego formularza zgłoszeniowego,

-potwierdzenie, iż osoba jest nieaktywna zawodowo,

-potwierdzenie pochodzenia z woj. śląskiego.

KRYTERIA STRATEGICZNE:

a. w oparciu o kartę oceny formularza rekrutacyjnego:

-pomysł (ocena racjonalności pomysłu, sektora działalności, motywacji)

-doświadczenie zawodowe i/lub wykształcenie w zakresie planowanej DG

-racjonalność założonych kosztów

-planowany do wniesienia wkład własny/zarówno finansowy jak i rzeczowy

b. w oparciu o rozmowę z komisją rekrutacyjną i przeprowadzony test kompetencyjny określający predyspozycje kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej

KRYTERIA HORYZONTALNE:

kobiety jako grupa mniejszościowa w obszarze samozatrudnienia.

 

OBOWIĄZKI UCZESTINKA PROJEKTU:

·         udział w minimum 80% godzin szkoleniowo-doradczych przewidzianych dla danego uczestnika,

·         opracowanie dobrej jakości biznes planu,

·         utrzymanie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy (liczone od dnia wpisu do CEiDG lub KRS).

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 805 036,40 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 714 784,58 PLN.