REKRUTACJA DO PROJEKTU Postaw na swoje! - BIS


Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     

Kolejny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 15.11.2021 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 03.12.2021 r. (godz. 14:00) - NABÓR ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 13.12.2021r. (godz. 15:00)  

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
- za pośrednictwem poczty polskiej lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,
- osobiście w biurze Projektu: ul. K. Goduli 36, 41-712 Ruda Śląska od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:00, w piątek od 8:00 do 14:00.
- elektronicznie - można przesyłać przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (nie jest nim Profil Zaufany); dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowane. Dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Dokumenty należy składać na adres e-mail a.karas@inkubatorsl.pl

Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na podany w Formularzu rekrutacyjnym adres e-mail. 

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o
pod numerami tel.: +48 798 154 546, +48 798 154 559, adres e-mail: a.karas@inkubatorsl.pls.antoszczak@inkubatorsl.pl

Biuro Projektu jest czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:00, w piątek od 8:00 do 14:00.
    
Przez dokumenty rekrutacyjne należy na tym etapie rozumieć wyłącznie - Formularz rekrutacyjny - załącznik nr 1.
    
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (link do Regulaminu -> TUTAJ)

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz następującymi załącznikami do Regulaminu (załączniki dostępne do pobrania w dole strony):
Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu

Załącznik nr 1. - Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2. - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3. - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 4. - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
Załącznik nr 5. - Notatka z rozmowy z doradcą zawodowym
Załącznik nr 6. - Karta oceny predyspozycji kandydata
Załącznik nr 7. - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013
Załącznik nr 8. - Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
Załącznik nr 9. - Oświadczenie uczestnika projektu o utracie zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej po 1 marca 2020 roku w wyniku negatywnych czynników wywołanych pandemią COVID-19
Załącznik nr 10. - Lista miast objętych projektem, w tym miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze subregionu centralnego województwa śląskiego