Wynik oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie”

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej 21 biznesplanów dokonanych przez oficerów niezależny, wszystkie złożone biznesplany zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w wysokości stawki jednostkowej 23 050,00 zł.

Poniżej publikujemy listę rankingową rekomendowanych biznesplanów do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie”

Projekt realizowany w ramach:

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Poddziałanie 7.4.2 Outplacement- konkurs

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020