WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO BINESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIA POMOSTOWE

WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO BINESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIA POMOSTOWE
rekomendowany biznesplan do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

LP NUMER BIZNESPLANU LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW DECYZJA O WSPARCIU
1. 64/149/B/PS 94 Biznesplan rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.